TagTag pledge: Help us build secure and private social network

tagtag.com/yozgatAdult sitelere para vermeden üye olma y ntemleri. (Düzenleyen Projman)
Pek çok adult web sitesi var günümü zde.. Büyük bir ç o?unlu?u da iyi korunmuyor. Backdoor ad? verilen arka kap?lar, basit ?ifreler, kredi kart? k?rma gibi yö ntemlerle bu sistemlerin üyeler bölümlerine para vermeden girmek olas?.
1: E?er ana bilgisayardan password giri?i Java arac?l???yla yap?l?yorsa (Z?pZ?p'?n utopia one üyeler giri?indeki gibi (www.turk.net/utopia _one)) bu tür sitelere girmek çok zor hatta imkans?z. O yüzden bu tür sitelere girmeye ç al??may?n.
2: Yetersiz ?ifreler: Bu problem (ya da arka kap?) pek çok internet sitesinde ve e-posta ?ifresinde görülü r. Kullan?c? ad? ve ?ifresi ayn? olabilir. Bir ki?inin username'ini bulduysan?z ?ifre olarak ayn?s?n? ya da tersten yaz?lm???n?, ba??na ya da sonuna 1 koyarak, ilk harfi b yük yazarak girmeyi deneyebilirsiniz. Ayn? zamanda web sitelerinde s?k s?k kullan?lan basit kullan?c? ad? ve ?ifreler ?unlar:

1) asdf/asdf
2) 123456/123456
3) fuck/me
4) qwerty
5) q1w2e3
6) zxcvb
7) abc123
Bazen de site ismi kullan?c? ad? ve ?ifre olarak kullan?labilmekte. Örne?in:
domain: hotbabes.com, kullan?c? ad?: hot, ?ifre: babes gibi, ya da kullan?c? ad?: hotbabes, ?ifre: hotbabes gibi.
Denemeleri artt?rmak olas?..
3: <ENTER> ??FRES?: Pek çok ?ifre olu?turma program? kullan?c?n ?ifre girip girmedi?ini kotrol etmez. (Özellikle adult sitelerde). Kullan?c? ad?n? john, 123456, hotmail vs. vs. girip ?ifre alan?n? bo? b?rakarak pek ç ok adult siteye girebilirsiniz. Adult sitelere giri? için kullan?lan en popüler yö ntemlerden biri de budur.
4: ??FRE DOSYASI: Giri? için en zor y ntemlerden biri. Bir önceki say?da anlat?lan ?ifre dosyas?n? bulup CrackerJack vs. türü bir programla ?ifreyi k?r?p kullanmak. E?er bunu yapabiliyorsan?z nas?l olsa siteye bir arka kap? koyars?n?z. Bu yaz?y? okuman?za gerek yok :))
5: S?STEM YÖ NET?C?S? BÖLÜMÜ: Pek çok web sitesinde bir web sistem yöneticisi kullan?c? ekler/siler. Ayn? zamanda pekçok sistem yöneticisi b lümü korunmaz. Pekçok web sayfas?nda sistem yö neticisi giri?i site adresi/admin.html'di r:
www.site.com/admin.h tm
www.site.com/admin.h tml
E?er bu tür bir giri? yakalayabilirseniz s?n?rs?z kullan?c? a abilirsiniz ya da istedi?iniz kullan?c?y? silebilirsiniz. (Sistem yöneticisi de dahil).
6: ÜYELER D?Z?N?: Pekçok web sitesinde üyeler dizinine ?ifreyle giri? yap?labilirken ayn? dizine direk adres verilerek de giri? yap?labilmektedir. Örne?in /members dizinine
www.site.com (direkt)
www.site.com/members
www.site.com/members /home
www.site.com/members /pictures
www.site.com/archive
www.site.com/secure
www.site.com/images/ index.html (htm)
www.site.com/Restric ted/Index.html
http://members.site. com (çok kullan?lan bir yöntem)
Di?er bir yöntemde; domain ad?na göre ü yeler giri?i bulunabilir. Örne?in www.webyoung.com iç in arka kap? giri?i www.webyoung.com/you ng.htm (html) olabilir.
7: ??FRE EKLEY?C? PROGRAMI: Bir adult siteye para verip ü ye olmak istedi?inizde önce sizin kullanmak istedi?iniz kullan?c? ad?n?n olup olmad??? kontrol edilir. E?er yoksa kullan?c? ad? sisteme eklenir. Ba?ar?yla kullan?c? eklendi gibi bir mesaj ald?ktan sonra bu sayfay? kaydedin. Aradan biraz zaman geçtikten sonra (?ifreniz art?k ç al??m?yorsa) tekrar ayn? sayfaya girip yeniden kullan?c? aç abilirsiniz!. (Tabii para ö demeden) Güvenli?i ok iyi olan pek ç ok sitede bile bu yö ntem ço?u zaman geç erlidir. Kaydetti?iniz sayfan?z kodlar?na bakt???n?zda bir PIN numaras? ya da gü venlik numaras? gö receksiniz. (<input type=" hidden" name="PIN" value=" 4788236">) gibi. Value alan?n? de?i?tirerek sisteme yeniden farkl? bir kullan?c? açman?z da olas?.
8: FAKE CREDIT CARD: Fake kredi kart? yö ntemiyle pek çok siteye para vermeden üye olabilirsiniz. Kredi kart? kontrol programlar? genellikle sadece kredi kart? numaras?n? ve son kullanma tarihini kontrol ederler. Çal??an bir kredi kart? bulduktan sonra credit card master gibi bir programla yeni kredi kart? programlar? olu?turun. Siteye üye olmak iç in olu?turdu?unuz kredi kart? numaras?n? girin. Son kullanma tarihi olarak çal??an kredi kart?n?n tarihini verin. Di?er alanlara rasgele bilgiler verin. Muhtemelen siteye ü ye olacaks?n?z.
D?KKAT!!! Kredi kart?yla bir yere ü ye olmak istedi?inizde o anki IP'niz sistem taraf?ndan tutulacakt?r. E?er statik bir IP'ye sahipseniz bu yöntemi kesinlikle kullanmay?n. Dinamik bir IP'niz varsa bile (IP'nizi her internete gir?inizde Servis sa?lay?c?n?z veriyorsa) bazen IP'nin o anda kimin taraf?ndan kullan?ld??? servis sa?lay?c?dan istenebilir. Böyle bir duruma kar?? çok dikkatli olman?zda yarar var. !!!!
lign="left" >Ancak bunun da ö nüne geçmek olas?. Hem fake credit card kullan?n hem de IP'nizi gizleyin. Nas?l m??
Bir proxy server kullan?n. (Proxy Server ayarlar?n? Servis Sa?lay?c?n?zdan ö ?renebilirsiniz). Bu yöntem sizin ger ek IP'nizi gizleyecek ve internette dola??rken IP'nizin kaydedilmemesini sa?layacakt?r. (Yine de dikkatli olman?z? tavsiye ederim..)
Fake Credit Kart vs. pek çok program?: http://members.tripo d.com/~lasho/secret- index.html adresinden temin edebilirsiniz.+


Home Site Map my.TagTag

Terms of Use
TagTag.com