TagTag pledge: Help us build secure and private social network

tagtag.com/seksologija-yu

Adenohipofiza luči dva gonadotropna hormona Folikulo- stimulirajući hormon ili skrać eno FSH i Luteinizirajući hormon ili skraćeno LH.
Stvaranje testosterona kod muš karca reguliše LH hormon.FSH stimuliš e spermatogenezu i potpomaže proces proliferacije ć elija u spermatogenezi.
Adenohipofiza luči dva gonadotropna hormona Folikulo- stimulirajući hormon ili skrać eno FSH i Luteinizirajući hormon ili skraćeno LH.
Kod žene hipofiza počinje lučiti sve više hormona i do kulminacije dolazi između 11 i 15 godine života kada se javlja prva menstruacija. FSH utiče na rast primordijalnoga folikula i jajne ć elije u njemu. LH je potreban za konačan rast folokula i ovulaciju.
Povratna sprega
FSH i LH deluju na stvaranje folikula. Folikuli stvaraju estrogen koji koče stvaraje


Home Site Map my.TagTag

Terms of Use
TagTag.com