TagTag pledge: Help us build secure and private social network

tagtag.com/picmidi

16 éves koromban a szüleim barátainá l nyaraltunk. Béla és Juli egyid?sek voltak vel k. Egyik este Béla és faterom elmentek pec zni a tóhoz, de nekem nem volt kedvem a sok szú nyog miatt. Felmentem a szobá mba és lefeküdtem olvasni. Mivel az ajtómat nyitva hagytam, hallottam, hogy anyu és Juli beszé lgetnek a nappaliban, miközben pakoltak valamit. Egy fél óra múlva anyu talált egy vibrátort, amit Juli elfelejtett visszarakni szekré nyébe. Elkezdtek róla besz lgetni, hogy miért is jó, meg hogy anyu még nem haszná lt ilyet. Juli elmondta, hogy mikor és hogyan szokta használni, é s kölcsönadta anyunak, hogy kipró bálhassa. Pár perc múlva nagy csend lett odalent. Lementem, hogy megné zzem, mert azt hittem, hogy ?k is elmentek a tóhoz. Juli az asztalnál ü lt és cigizett. Azt mondta, hogy anyu felment a szobá jukba, egy kicsit lepihent. Ittam egyet és felmentem.  

Odafent meghallottam a vibrátor ismer?s zümmög? hangját é s anyám halk nyögé seit. Farkam rögtön felá llt és csak álltam ott és hallgattam, ahogy egyre jobban é lvezi új játékát. Nem vettem észre amikor Juli feljött. Megállt mögöttem, megfogta a farkam é s a fülembe súgta, hogy ö is felizgult erre a hangra. Megfordított bedugta a kezem a bugyijába. Tényleg fel volt izgulva. Teljesen át volt nedvesedve a bugyija. Megcsókolt és azt mondta, hogy menjü nk be anyámhoz. Én nem akartam, de kinyitotta az ajtót és beljebb tessé kelt. Anyám kétsé gbeesetten kapta mag ra a takarót, de a vibrátor tovább zü mmögött benne, amit?l nagyokat rá ndult a teste és ett?l szólni sem tudott. Férfit kell csiná lni a fiadból- mondta Juli, és letolta a nadrá gomat. Ezt nézd meg, gondoltad volna, hogy a fiad ekkora szerszámmal járká l? - kérdezte t?le, majd odatolt elé, é s a kezébe adta a farkamat, majd leté rdelt és nyalni kezdte anyám lucskos punciját, a vibrátort meg betolta sajátjába. Anyám néhányszor végigsimította á csingózó szerszá mom, majd szájába vette.  

? is legalább olyan jól csinálta, mint Juli, aminek megint az lett az eredmé nye, hogy pár perc alatt a szájába é lveztem. Közben ?k is elé lveztek. Levetk?ztünk és anyám keményre szopta a farkam, há trad?lt és mondta, hogy tegyem be neki. Széttárta a lá bait megfogta a csí p?m és kezével beillesztette a farkam a helyére. Nagyon jó volt az anyámat dugni. Lucskos puncija soha nem érzett kéjt okozott. Ráhasaltam és vadul harapdáltam a melleit, majd feljebb érve nagyot csókolóztunk. Közben Juli nagyokat élvezett mellettünk. Hason feküdt, fenek t kitolta, egyik kezével a punciját dugta ujjaival, má sik kezével a vibrá tort húzogatta a seggében. Odamászott hozzánk eltolta a fejem, és bedugta a nyelvét anyám szájába. Látszott rajta, hogy még nem csó kolózott n?vel, de visszacsókolta Julit, mert jól esett neki. Egyszerre élveztü nk el anyámmal. Ahogy belel?ttem forró tejemet, nagyokat nyögött, sszeszorította a l bait a derekamon é s egy percig el sem engedett. Juli megfordult, hogy ismét kemé nyre szopja a farkam.  

Letérdelt anyám fö lé, úgy, hogy a puncija anyám száj hoz ért. Erre anyám bedugta a nyelvét és nyalni kezdte Juli csupasz punciját, ami csöpögött a lucsoktól. Közben a vibrá torral dugta anyá mat, aki ezekt?l a k lönös dolgoktól teljesen magán kív l volt. Mivel Juli anyám punciját kezdte nyalni, én mögé t rdeltem és gondolkodás nélkü l bedugtam a seggé be a farkam, ami má r úgy ki volt tá gulva, hogy akadály nélkül behatolhatott. Juli nagyot nyögö tt, tövig nyomta anyámban a vibrá tort, amit?l anyám sikoltva elélvezett. Egyszerre mozogtunk Julival, anyám a farkamat és Julit nyalta egyszerre. Anyám odaszólt Julinak, hogy a segg t is dugja meg, mert olyat sem csiná lt ezel?tt soha. Juli megnyalta az egyik ujját és lassan anyám seggé be dugta, amit?l szinte leugrott az á gyról. Kivette a farkam Juli seggéb?l és szopni kezdte. Én bedugtam pár ujjamat Juli puncijá ba, egyet meg a segg be és úgy dugtam tovább, egyszerre h rom lyukat.  

Anyám szólt, hogy dugjam seggbe. Odaálltam az ágy széléhez, és anyá m odatérdelt elém. Megnyaltam egy kicsit a segge lyuká t, hogy nedves legyen és lassan betoltam már vörö s farkam. Nagyot nyögött, é s szinte abban a pillanatban elé lvezett, mondta, hogy basszam seggbe amilyen er?sen csak tudom. Erre én nagyokat lö kve rajta dugtam a seggét. Nagyon jól éreztem magam. Anyám testét gyö nyör?nek találtam. Az járt a fejemben, hogy ezt még meg kell majd vele ismé telni otthon. Közben Juli lefekü dt elé, széttárta a lábait, és magasra felhúzta. Anyám bedugta az ujját a seggébe é s nyalni kezdte vör söd? csiklóját. Másik kezét, majdnem minden ujjá t bedugta saját puncijába. Nagyokat nyögtek mind a ketten. Megragadtam anyám seggét és hatalmasat élveztem. Pár pillanat múlva ?k is elélveztek, majd tisztára nyalt k a farkamat, és egymás punciját. Megbeszéltük, hogy ezt senkinek sem mondjuk el. Azóta sokszor megdugom anyukámat. De ez már egy köv. történet.


Home Site Map my.TagTag

Terms of Use
TagTag.com