Stop Facebook exploiting you: support secure and private social network project

tagtag.com/markus

FASAL 13 KHOTBAH TENTANG AKHIR ZAMAN  

Bait Allah akan diruntuhkan [13:1-2]  

[13:1] Ketika Yesus keluar dari Bait Allah, seorang murid- Nya berkata kepada- Nya: "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung- gedung itu!"
[13:2] Lalu Yesus berkata kepadanya: "Kaulihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batupun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan."  

Permulaan penderitaan [13:3- 13]  

[13:3] Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, berhadapan dengan Bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes dan Andreas bertanya sendirian kepada-Nya:
[13:4] " Katakanlah kepada kami, bilamanakah itu akan terjadi, dan apakah tandanya, kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya."
[13:5] Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka: " Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu!
[13:6] Akan datang banyak orang dengan memakai nama-Ku dan berkata: Akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang.
[13:7] Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar- kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya.
[13:8] Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru.
[13:9] Tetapi kamu ini, hati-hatilah! Kamu akan diserahkan kepada majelis agama dan kamu akan dipukul di rumah ibadat dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena Aku, sebagai kesaksian bagi mereka.
[13:10] Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa.
[13:11] Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu kuatir akan apa yang harus kamu katakan, tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga, sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus.
[13:12] Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah terhadap anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka.
[13:13] Kamu akan dibenci semua orang oleh karena nama-Ku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya ia akan selamat."  

Siksaan yang berat dan Mesias-Mesias palsu [13:14-23]  

[13:14] " Apabila kamu melihat Pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya--para pembaca hendaklah memperhatikannya-- maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan.
[13:15] Orang yang sedang di peranginan di atas rumah janganlah ia turun dan masuk untuk mengambil sesuatu dari rumahnya,
[13:16] dan orang yang sedang di ladang janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya.
[13:17] Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu.
[13:18] Berdoalah, supaya semuanya itu jangan terjadi pada musim dingin.
[13:19] Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia, yang diciptakan Allah, sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi.
[13:20] Dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat; akan tetapi oleh karena orang- orang pilihan yang telah dipilih-Nya, Tuhan mempersingkat waktunya.
[13:21] Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu: Lihat, Mesias ada di sini, atau: Lihat, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya.
[13:22] Sebab Mesias- mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud, sekiranya mungkin, menyesatkan orang- orang pilihan.
[13:23] Hati-hatilah kamu! Aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepada kamu."  

Kedatangan Anak Manusia - Perumpamaan tentang pohon ara [13:24-32]  

[13:24] "Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya
[13:25] dan bintang- bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa- kuasa langit akan goncang.
[13:26] Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan- awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaan-Nya.
[13:27] Dan pada waktu itupun Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat- Nya dan akan mengumpulkan orang- orang pilihan-Nya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit.
[13:28] Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting- rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu, bahwa musim panas sudah dekat.
[13:29] Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu.
[13:30] Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu, sebelum semuanya itu terjadi.
[13:31] Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan-Ku tidak akan berlalu.
[13:32] Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorangpun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan Anakpun tidak, hanya Bapa saja."  

Nasihat supaya berjaga-jaga [13:33- 37]  

[13:33] "Hati- hatilah dan berjaga- jagalah! Sebab kamu tidak tahu bilamanakah waktunya tiba.
[13:34] Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba- hambanya, masing- masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga.
[13:35] Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bilamanakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi- pagi buta,
[13:36] supaya kalau ia tiba-tiba datang jangan kamu didapatinya sedang tidur.
[13:37] Apa yang Kukatakan kepada kamu, Kukatakan kepada semua orang: berjaga- jagalah!"


Home Site Map my.TagTag

Terms of Use
TagTag.com