Stop Facebook exploiting you: support secure and private social network project

tagtag.com/hunyadi

Tantestület tagjai:  

Rehó Lajos - igazgató
Dr. Szpaszkijné Kiss Zsuzsa -matemat.?é nek
Antal Ottóné- taní tó
Aranyosiné Borsodi va -tanító
Béres Endre -tanít - történelem
Bíró Albinné - magyar ? angol - orosz
Dankóné Tamási Izabella -tanító
Dr.Gégényné Horvá th Tünde- tanító- magyar
Dudás Attiláné - tanító
Gáti Józsefné - biológia ? angol - könyvtár
Gilányiné Jaczkó Gabriella-biológia - testnevelés
Hentné Cserági Erika -ének - tört nelem
Jenei Istvánné - matematika - kémia
Kántor Anna - matematika - fizika
Kruták Melinda - magyar ? drámapedag gus - tö megkommunikátor
Lajsz Ferencné-taní tó
Ludrik Jánosné - matematika - kémia
Makainé Kiss Katalin- testnevelé s ? biológia -gyó gytestnevelés
Moravszki Gyuláné- testnevelés - orosz
Nádasi Ildikó - magyar ? angol közé piskolai tanár
Nagy Gábor- magyar - testnevelés
Nyitrai Ibolya- taní tó
Oláh Andrásné- matematika ? fö ldrajz - számítá stechnika
Papp Sándorné- biológia - fö ldrajz
Paragh Lászlóné- tanító
Polányiné Bencze Ibolya- technika ? m?szaki szakoktató
Sásné Viola Piroska- tanító
Somfainé Dávid Judit- földrajz ? rajz
Szabóné Kovács Gy ngyi- biológia ? testnevelés közé piskolai tanár
Szakács Lászlóné- tanító
Szathmári Rudolfné- tanító
Tar Ferencné -taní tó
Tininszky Gáborné- tanító
Tóth Éva Mária -t rténelem ? magyar - német
Ujváryné Bánfi Katalin -tanító - nek


Home Site Map my.TagTag

Terms of Use
TagTag.com