TagTag pledge: Help us build secure and private social network

tagtag.com/filip2

Paglalapi  

Ang panlapi ay isang morpema na inilalagay sa isang salita upang magbigay ng dagdag o pagbabago ng kahulugan.  

Mga Salitang Inunlapian - ang panlapi ay ikinama o inilagay sa unahan ng salitang-ugat.
Halimbawa:
Kapatid Padala
Kasama Santangkas
Hinuko santungo
Mabisa Tagasulat
Pabaon Tagasuri  

Mga Salitang Ginitlapian - ang panlapi ay ikinama o inilagay sa gitna ng salitang-ugat.  

Halimbawa:
Palakpak Wasiwas
Balagbag Lagalag  

Ang mga gitlapi ay maaaring magdala ng kahulugang palaki, patindi, at patiyak.  

Palaki: Biwas = Baliwas
Patindi: Saksak = Salaksak
Patiyak: Tunton = Talunton  

Mga Salitang Hinulapian - ang panlapi ay ikinama o inilagay sa hulihan ng salitang-ugat.  

Halimbawa:
Itlugan Ovary
Punlaan Seedbed

Mga Salitang may Kabilaang Paglalapi - sabay na ginamitan ng unlapi at hulapi ang iisang salitang-ugat.  

Halimbawa:
Kabansaan Nationality
Kaugnayan Relationship
Kabaitan Kindness
Kaasidan Acidity
Sanlibutan Universe

Mga Salitang May Laguhang Paglalapi - Ang tatlong uri ng panlapi ayon sa gamit ay sabay-sabay na ginamit sa iisang salitang-ugat.
Halimbawa:
Nagdinuguan
Kasalukuyan Extended Present


Home Site Map my.TagTag

Terms of Use
TagTag.com