TagTag pledge: Help us build secure and private social network

tagtag.com/filip2

Isang mahalagang kahingian sa pagsasagawa ng
pananaliksik ang paggawa ng balangkas. Minsan, ang balangkas
ay tinatawag ding diseĀ¤o o adgendum. Ano pa man ang itawag
dito, pangunahing layunin ng balangkas na gabayan ang
mananalikisk. Dahil dito, mahalagang mabatid ng mga mag-aaral
na ang paghahanda ng balangkas ay isang mahalagang hakbang sa
pagsasaliksik.  

Ayon kay Aquino, ang pinakamainam na balangkas ay ang
kay John Best. Narito ang John Best's adgendum:  

1. Paglalahad ng paksa/suliranin sa anyong patanong o
pasalaysay.
2. Kahalagahan ng suliranin.
3. Pagbibigay kahulugan, palagay at limitasyon.
4. Tala ng kaugnay na pag-aaral at litertura
5. Isang maingat at detalyadong pagsusuri sa panukalang
paraan ng pananaliksik.
6. Taning (time schedule). Kinakailangan ito upang
mapangasiwaan ng mananaliksik ang kanyang oras at
mga kagamitan sa mabisang paraan.  

May kani- kaniyang istilo ng balangkas ang bawat
institusyon.  


Home Site Map my.TagTag

Terms of Use
TagTag.com