TagTag pledge: Help us build secure and private social network

tagtag.com/filip2

I-type ang " Bibliografi" o anumang katumbas na pamagat
sa panlimang linya mula sa itaas ng papel na nakagitna sa
margin.  

Simulang itala ang mga sanggunian tatlong linya matapos
ang pamagat at sundin ang mga sumusunod na tuntunin:  

1. Ang sanggunian ay nakaayos ayon sa alpabeto
(apelyido muna).  

2. Bawat tala ay nakahanay sa kaliwang margin at ang
mga sumusunod na linya ay may isang pwang lamang at
nakapasok ng limang patlang.  

3. Dalawang linya ang pagitan ng bawat tala.  

4. Bawat tala ay dapat magtaglay ng mga sumusunod na
impormasyon:  

a. Pangalan ng may-akda (apelyido muna)
b. Pamagat, may salungguhit o aytaliks
c. Pook, naglimbag, petsa ng paglilimbag
d. Bilang ng bolyum  

5. Ang tala ay maaring hatiin o pangkatin. Maaring ang
unang pangkat ay ang mga aklat, ang ikalawa ay ang
mga magasin at pahayagan, at ang pangatlo ay ang mga
thesis.  

Halimbawa ng Bibliografi:  

Bibliografi  

Aquino, G.V., Essential of Research and Thesis Writing,
Quezon City, Alemars, Phoenix, 1974  

Atienza, O.L. et al, Sining ng Komunikasyon, University of
the East, Manila, 1990  

Catacataca, P.D., Masaklaw na Pilipino, National Book Store,
Manila, 1984  

De La Salle University, Filipino Ispeling sa DLSU, De La
Salle University Press, Manila, 1993  

Linangan ng mg Wika sa Pilipinas, Ang Alpabeto at Patnubay sa
Ispeling ng Wikang Filipino, LWP Publication, 1987


Home Site Map my.TagTag

Terms of Use
TagTag.com