TagTag pledge: Help us build secure and private social network

tagtag.com/filip2

1. Konsepto - kaisipan o mensaheng ipinahahatid ng awtor sa mga mambabasa. Sa tulong ng dating kaalaman at mga karanasan at pag- unawa sa kapaligiran ay kinukuha ng mambabasa ang mga konseptong nakapaloob sa texto.  

2. Talasalitaan
May mga salita o terminolohiya na nagiging hadlang sa pag-unawa ng mambabasa sa texto.  

a. Idyoma o Matalinghagang Salita - mga salitang ang kahulugan ay hindi makukuha sa pag- unawa sa kahulugan ng bawat salitang bumubuo dito. Madalas na inaakala ng mambabasa na madaling unawain ang mga salitang alam na nila.
b. Salitang May Naililipat na Kahulugan- makikita ang mga salitang ito sa mga metapora o pagwawangis.
. Salitang Maraming Kahulugan- ang isang payak na salita ay maaring magkaroon ng iba't ibang kahulugan ayon sa paraan ng paggamit ng awtor at ng disiplinang pinaggagamitan nito.
d. Salitang Teknikal- may mga tiyak na salita o termonolohiya na ginagamit sa bawat disciplina tulad ng pagsasaka,edukasyon, atbp.
e. Salitang Kasingkahulugan o Kasulungat- ang isang awtor ay gumagamit ng mga kasingkahulugan o kasalungat na salita ayon sa kanyang layunin o nais iparating. Kung ang mambabasa ay hindi sanay sa pagkilala sa ganitong mahihirapan siyang unawain ang ibig sabihin ng bawat salitang ginagamit sa texto.
f. Ironiya o Kabanlintunaan- pagagamit ito ng mga tulang ang karaniwang kahulugan na kabaligtaran nang nais ipahayag. Sa pagkakataong ito, hindi ang kahulugan ng salita nag mahairap unawain kundi ang ibig sabihin ng awtor sa pagkagamit ng salita.  

3. Istruktura ng Pangungusap  

Ang mahahaba at maliligoy na pangungusap ay nagiging
hadlang sa mabilis na pag-unawa ng mambabasa sa nilalaman ng texto.  
 
 
 
 
 
 

4. Gamit ng Pag- ugnay  

Ang isang texto ay binubuo ng magkakaugnay na
kaisipan na maaring binanggit sa dakong unahan ng texto sa tulong ng mga reperensya.  

a. Anaphora-mga salitang tumutokoy sa mga binabanggit sa unahan ng texto.
b. Cotapora- mga salitang bumabanggit sa mga bagay na nasa hulihan ng texto.
c. Eliptikal na pahayag- mga salitang hindi na inilalagay ng awtor sa dahilang magiging paulit-ulit lamang ito o kaya ay nagtitipid sa pahayag.  

5. Pananda ng Diskurso  

Nagpapakita ng pag- uuganayan sa iba't ibang bahagi ng
pagpapahayag ang mga pananda. Ang mga pangatnig ang kumakatawan sa mga ito. May iba't ibang tungkulin ang mga ito sa kinalalagyan nila. Makatutulong sa mga bumabasa ang pagbvibigay pansin sa mga ito sa dahilang binibigyang linaw nito ang mahihirap na bahagi ng texto.  

a. Naglalahad ng sunod-sunod na pangyayari
- Una, sunod, bilang pagtatapos  

b. Nagpapakita ng paraan ng pagkakabuo ng diskurso
2. Pagbabagong-lahad
- sa ibang salita, sa madaling salita, sa ibang pagpapahayag
3. Pagtitiyak
- katulad ng,tulad ng mga ss:
4. paghahalimbawa
5. pagbibigay pokus  
 

6. paglalahat
- sa madaling salita, bilang pagtatapos, bilang paglalahat  

c. Nagpapakita ng pananaw ng awtor
- sa aking palagay
- kung ako ang tatanungin
- subalit, kaya lang, kung bagamat


Home Site Map my.TagTag

Terms of Use
TagTag.com