Stop Facebook exploiting you: support secure and private social network project

tagtag.com/filip2

APAT NA KAHULUGANG NAKAPALOOB SA TEXTO  

1. Kahulugang Konseptwal - ito ang pansariling kahulugan ng isang salita. Bawa't salitang ginagamit sa texto ay may ibig sabihin. Maaaring maging payak o komplikado ang kahulugan ng salita. Ang konseptwal na kahulugan ng mga salita sa texto ang isang batayan ng iba pang mga kahulugan.  

2. Kahulugang Proposisyunal - ito ay ang pansariling kahulugan ng isang pangungusap. Ang mga pangungusap ay may kahulugang taglay kahit na hindi ginagamit sa isang kontexto. Nakatayo ito sa kanyang sarili.  

3. Kahulugang Kontekstwal - ito ay ang kahulugang taglay ng pangungusap kung nasa isang kalagayan o konteksto. Makukuha ang kahulugang kontextual batay sa ugnayan ng mga pangungusap sa texto. Makukuha rin ang kahulugan nito ayon sa paraan ng pagkakagamit ng awtor sa mga pangungusap.  

4. Kahulugang Pragmatiko - ito ang kahulugan ng pangungusap batay sa interaksyon ng awtor at ng mga mambabasa. Ang kahulugang ito ay naglalaman ng damdamin, saloobin, pananaw ng awtor na ipinararating sa mga mambabasa.


Home Site Map my.TagTag

Terms of Use
TagTag.com