Stop Facebook exploiting you: support secure and private social network project

tagtag.com/filip2

Ang Proseso ng Pagsasalin  

Ayon kay Newmark ang pagsasalin ay operasyonal. Nagsisimula ito sa pagpili ng pamamaraang-lapit at nagtatapos ang salin sa apat na level:  

1. Ang Textwal Level - ang batayang level ng pagsasalin. Ito ang literal na pagsasalin ng isang text.

2. Ang Referensyal Level - ang level ng object at pangyayari, tunay at ginuniguni; kung saan ang nagsasalin ay bumubuo ng larawang mahalaga sa pag- unawa, at saka isinusunod ang proseso ng reproduksyon. Ang level na ito ay nauukol sa malalimang pag-unawa sa text bago simulan ang pagsasalin.

3. Ang Cohesion Level - ang level na panlahat at gramatikal, tumutunton sa kawing ng mga kaisipan, himig ng damdamin (pasitiv o negativ) at iba pang pagpapalagay. Ang level na ito ang naglalantad ng kabuuang larawan kung saan iaakma ang level ng wika. Sa level na ito tiningtingnan ang iba pang aspeto ng pagsasalin tulad ng layunin ng orihinal, istilo atbp.

4. Ang Natural na Level - ito ang proseso ng pagsasalin kung saan iniaangkap ng nagsasalin ang salin sa tiyak na pagkakataon upang maging natural ang dating. Dito, sinisikap iaakma ng nagsasalin ang kanyang salin sa istilo ng kasalukuyang panahon pati na ang pagpili ng mga angkop na salita.  

Ang Lapit  

Ayon kay Newmark, may dalawang lapit sa pagsasalin na maaring pagpilian.  

· Una, simulan ang pagsasalin ng pangungusap sa pangungusap, sa isang talata o isang kabanata upang makuha o masakyan ang nilalaman at pagkatapos ay ang ganap na pag-upo dito at pagsusuri sa kabuuang text.  

· Pangalawa, basahin ang nilalaman ng text dalawa o tatlong ulit upang masakyan at malaman ang layunin at tandaan ang mahihirap na salita at saka simulan ang pagsasalin ayon sa iyong kagustuhan.  

Anumang lapit ay maaari nating gamitin batay sa ating sariling panlasa, pananaw at tiwala sa sarili.  

Ang Yunit ng Pagsasalin  

Sapagkat ang pangungusap ang batayang yunit ng kaisipan na paglalahad ng isang bagay at kung ano ang magagawa nito, o maaaring ang ibang pangungusap ay may epekto dito, samaktwid ito ang maaaring ituring na yunit ng pagsasalin.  

Pagsasalin ng Lexis  

Kung iisipin, ang literal na pagsasalin ang pinakamainam na gamitin sa maraming nasulat na, maliban sa mga tula at iba pang matalinhagang pagpapahayag. Dahil dito, ang kahirapan ng pagsasalin ay lexikal at hindi gramatikal (kaugnayan ng salita sa gramatika sa pagbuo nito). Dapat nating isipin na ang karaniwang pangngalan ay may apat na kahulugan. Ayon kay Newmark , ito ang pisikal o materyal na kahulugan, teknikal, talinhaga at balbal.  

Pagsasalin ng Pangngalang Pantangi  

Kaylan pa man, ang pangngalang pantangi ay hindi dapat isalin. Ang magagawa lamang ng nagsasalin ay iagapay ang pangalan sa palabigkasan, palabaybayan at ortograpiya ng target language (naturalisasyon). Hanggat maaari ay pinanatili ang pandaigdig na pangalan tulad ng salitang Japan, bagaman sa katutubong Hapon ito ay Nippon. Kaya sa Filipino ay maarin nating gamitin ang Japan o kaya ay Hapon na batay sa bigkas Kastila na siyang tradisyonal na paraan sa pagsasalin.


Home Site Map my.TagTag

Terms of Use
TagTag.com