Stop Facebook exploiting you: support secure and private social network project

tagtag.com/filip2

Filipino 2  

Ang kursong ito ay nagbibigay focus sa pagbasa at pagsulat bilang kasangkapan sa pagkatuto. Sinasaklaw ng kursong ito ang kahalagahan at gamit ng Wikang Filipino sa iba't ibang larangan ng disiplina. Lilinangin dito ang kasanayan sa pag- unawa, lalo na ang kritikal na pag-nawa, gayundin ang kasanayan sa pagsasaling-wika at pagsualt ng iba't ibang sulating akademiko.  

Mga Batayang kaalaman sa wika

Mga Kasanyang Pampag-aaral
Rehistro ng Wika

Ang Wikang Filipino sa Akademya

Kahulugan at kahalagahan ng Pagsasaling-wika
Kritikal na Pagbasa
Pagsulat sa Iba't Ibang Disiplina

96246


Home Site Map my.TagTag

Terms of Use
TagTag.com