Stop Facebook exploiting you: support secure and private social network project

tagtag.com/devdeeper

เล่ห์สว าทสะเดา ะเคราะห ์ 1
ตอนหทัย รัตน์เร ิงรัก  

หทัยรัต น์และแพ รวดาวสอ งสาวไฮโ ซเป็นเพ ื่อนรัก กันมาตั ้งแต่เร ียนอยู่ ในรั้วม หาวิทยา ลัย
แล้วโดย ทั้งคู่ ต่างก็ม ีฐานะทา งบ้านที ่ร่ำรวย พอจบจา การศึก าทั้งค ่ต่างก ได้คู่ รองซึ่ ญาติผู ใหญ่ทั งสองฝ่ ยจัดหา ห้เป็น ักธ
ุรกิจที ่ความร่ ำรวยพอ กัน ด้ว ยฐานะทา งเศรษกิ จที่ดีน ั่นเองท ำให้สอง สาวใช้ช ีวิตแบบ หรูหราไ ม่ได้ใช ้ความรู ้ที่ศึก
ษามาออก ทำงานเห มือนคนท ั่วไป เ ียงแต่ ำหน้าท ่แม่บ้ นคอยแต งตัวให สวยเอา จสามีเ ่านั้น ิ่งเมื อลูกโต อที่จะ ข้าโรง รียนปร จำทั้ง องสาวก ยิ่งว่ งมาก แต ่สามีกล ับไม่ค่ อยมีเวล าให้กับ ครอบครั วมากนัก เมื่อธุ รกิจกำล ังขยายต ัว ด้วย วามที่ ลัวว่า ามีของ วกเธอจ ไปมีบ้ นเล็กบ านน้อย ันๆถ้า ม่ได้ไ ใหนเธอ ั้งสอง ็จะเข้ สถานบร หารร่า กายหรื สถานเส ิมความ าม จึงไ ม่น่าแป ลกที่ทั ้งคู่จะ ดูสวย ห ่นดี ถึ แม้อาย จะย่าง ข้า 38 ปี และมีลู กแล้ว พ กเธอชอ ดูหมอม กเมื่อ พื่อนแ ะนำว่า ีหมอจา ฝั่งลา เก่งมา ตอนนี้ ดินทาง าอยู่ใ ก
รุงเทพท ำให้ทั้ งสองสาว สนใจและ ไปพบหมอ ที่บ้าน หลังหนึ ่งแถบชา นเมือง ายในบ้ นพบชาย ูปร่าง ัปลักษ ์นุ่งข วห่มขา ท่าทาง คร่งคร ด ผอมสู ผิวดำอ ายุประม าณ 50 ปีเ ษ จากกา พูดคุย ธอจึงร ้ว่าชา คนนั้น ื่อหมอ ม้นเพิ งมาตั้ สำนักไ ้ไม่ถึ เดือนโ ยมีล
ูกน้องอ ยู่ด้วย 1 คนชื่อ นายบุญอ ายุประม าณ 20 ปีเ ษ หมอแม นทำนาย ายทักห ัยรัตน และแพร ดาวเหม อนตาเห นทำให้ วกเธอต างหลงเ ื่ออย่ งงมง
าย หมอแ ้นนั่ง างในดู ล้วบอก ่าทั้ง ทัยรัต ์และแพ วดาวกำ ังมีเค าะห์จะ ูกแย่ง ามี หมอ อกว่าห ัยรัตน ดวงชะต ถึงตาย ด้ถ้าไ ่ทำพิธ สะเดาะ คราะห์ ส่วนแพร วดาวไม่ ถึงตายแ ต่จะเสี ยโฉมซึ่ งสำหรับ แพรวดาว ซึ่งรัก สวยรักง าม คำว่ เสียโฉ เธอคิด ่าตายเ ียยังจ ดีกว่า มอแม้น ังบอกอ กว่าทั งสองดู วยก็จร งแต่ไม มีเสน่ ์ ต้องท ำพิธีเส ริมเสน่ ห์เพื่อ ให้สามี หลง โดย ั้งสอง ้องปล่ ยน้ำรั ให้หมอ ำไปทำพ ธี 3 ครั ง โดยหม จะทำพิ ีอัญเช ญเทพมา ิงร่าง ให้หทัย รัตน์กั บแพรวดา วคิดว่า ร่วมรัก กับเทพแ ละให้ทั ้งสองสา วยอมเป็ นเมียเท พ เวลาร วมรักก นก็ให้ ล่อยอา มณ์ให้ ต็มที่ ห้เรีย เทพว่า ัว เทพจ ะได้คิด ว่าต้อง ช่วยเมี ย ให้พู หยาบ ๆ เ วลาร่วม รักเพรา ะเทพเป็ นคนโบรา ณพูดแบบ ชาวบ้าน ไม่ร้อน แรงให้ใ ส่อารมณ ์ให้เต็ มที่ เท จะได้ห งและคิ ว่าทั้ สองเป็ เมียจะ ด้ช่วย ด้อย่า เต็มที สร้างค ามตกใจ ห้กับส งสาวเป นอย่าง าก แต่ห มอแม้นก ็ไม่บัง คับจะให ้สองสาว เลือกเอ าเองโดย หมอรับร องว่าทุ กอย่างเ ป็นความ ลับพร้
อมกับทำ นายทายท ักใฝฝ้า ในร่างก ายของพว กเธอราว กับตาเห ็น มันย ่งสร้า ความเช ่อและค ามกลัว ห้กับส งสาวเป นอย่าง ากจนต้ งยอมรั ปากให้ มอทำพ
ิธีแบบก ล้า ๆ กล ว ๆ สร้ งความก ะหยิ่ม จให้หม แม้นยิ งนักที มันสาม รถหลอก ่อเย็ด ีสาวให ่ไฮโซพ ้อมกัน
ได้ถึงส องคน อั ดับแรก มอแม้น ห้ทั้ง องสาวอ บน้ำชำ ะร่างก ยให้สะ าดพร้อ กับสั่ ให้นาย ุญปิดบ
านงดรับ แขก เมื อทั้งส งสาวอา น้ำเสร จแล้วม นจึงให ทั้งคู นุ่งผ้ ขาวเข้ ในห้อง อนโดยใ ้หทัยร
ัตน์ซึ่ งเคราะห ์หนักกว ่านอนห่ มผ้าขาว อยู่บนเ ตียงส่ว นแพรวดา วนั่งอย ู่ริมเต ียงด้าน นอก
หมอแม้น ทำพิธีส วดบริกร รมคาถาอ ยู่นานพ อสมควรแ ล้วจึงเ ลิกผ้าค ลุมร่าง ของหทัย รัตน์ออ ก หทัยร ตน์นอน ปลือยก ยร่างข วโพลนห ับตาด้ ยความอ ย ร่างก ยของเธ สวยมาก ผิวขาว น้าอกอ บอัดนู เด่นขา ผ่องเป นพวงงอ หน้าท้ งแบนรา ขนาดมี ูกหนึ่ คนแล้ว ้วยเพร ะดูแลร างกายอ ่างดี ก ลางหว่า งขาอวบข าวนูนเด ่นขึ้นม าด้วยโห นกหีอวบ ปกคลุมด ้วยขนหม อยดำขลั บ ถึงแม นหทัยร ตน์จะห ีบสองข แน่นแต ก็ไม่อ จจะปกป ดความโ นกนูนข งโคกหี ว้ได้ ห อแม้นเ ิ่มเอา ลัดขลิ ลูบไล้ ปตามร่ งกายขอ หทัยรั น์จนทั วทำเอา พรวดาว ี่นั่ง ู
อยู่ที่ ขอบเตีย งต้องใจ เต้นระท ึกเมื่อ หมอแม้น เริ่มเน ้นถูปลั ดขลิก ว เวียนไ มาตรงห วนมสีน ำตาลอ่ นของหท ยรัตน์ ลิกไปพ ิกมาจน ัวนมชี เด่ชูช นก่อนท ่
จะเลื่อ นลงมาถู วนเวียน ไปทั่วโ หนกหีโค กแล้วแซ ะหัวบาน ของปลัด ขลิกลงห ว่างขาอ วบขาวถู ขึ้
นลงจนหท ัยรัตน์ เริ่มถ่ างท่อนข าอวบออก ทีละน้อ ยท่อนลำ ของปลัด ขลิกถูไ ถเม็ดแต ดพลิกขึ ้นพ
ลิกลงจน ต้องขมิ บน้ำเมื อกจากรู หีแดงออ กมาเปีย กเยิ้มด ้วยเพรา ะระยะหล ังนี้สา มีไม่ค่ อยม
ีเวลาได ้เย็ดเธ อเท่าไห ร่เพราะ มัวยุ่ง กับธุรก ิจแต่เธ อกลับมี เวลาว่า งค่อนข้ างมากทำ ให้
มีอารมณ ์ทางเพศ มากเป็น พิเศษเม ื่อมาโด ยหมอแม้ นเจ้าเล ่ห์ปลุก เร้าอาร มณ์เช่น นี้ความ รู้
สึกภายใ นที่เธอ ซ่อนไว้ ก็เผยออ กมาทำเอ าหมอเสี ยงเปลี่ ยนไป “อ ม...อ..เอ็ งสวยมาก ...นังหทั ยรัตน์ ...เอ็งยอ มเป็นเม ียข้าหร ือยัง...” ทำเอาห ัยรัตน หน้าแด ก่ำตอบ มอแม้น สียงหว นตามคำ มอแนะน “ ยอม...ย อมแล้วค ่ะ...ผัวข า...ซี๊ด ...” หมอแ ้นเริ่ กอดจูบ ูบไล้เ ือนร่า หอมกรุ นนั้นโ ยนอนตะ คงร่าง ้างตัว ทัยรัต ์อ้าป
ากอมดูด หัวนมชู ชันทั้ง สองข้าง แล้วลาก ลิ้นเลี ยไปทั่ง ร่างเลี ยลงไปถึ งปลายเท ้าขาวสะ อาด
แล้วก็ว กกลับขึ ้นมาสอง มือจับด ันท่อนข าอ่อนให ้แหกอ้า ออกดันข ึ้นไป ฟ บหน้าล ตวัดลิ นเลียไ ทั่วปา แคมหีอ บแทงลิ นลงไปก างรูหี ดงที่เ ่อเยิ้ ไปด้วย ้
ำเมือกต วัดลิ้น ควานตุ่ มไตในรู แดงเม้ม ปากดูดช ิมรสชาด น้ำเงี่ ยนจากรู หีสาวให ญ่จนหนำ ใจแ
ล้วจึงล ากลิ้นข ึ้นไปเล ียเม็ดแ ตดแดงที ่ชูชันส ั่นระริ กจนพลิก ไปมา ทำ อาหทัย ัตน์คร งซี๊ดก ะดกสะโ กอวบผา ขึ้นรั ลิ้นหม แม้นเร า ๆห่อป กบางสว ครางกร เส่า
“โอว....ผ วขา....เม ยเสียว ีใจจะข ดแล้ว .....ซี๊ด... นไม่ไห แล้วค่ ...อูย..ผ วจ๋า...”
“ เอ็ง... อมให้ข าเย็ดห เอ็งแล วใช่ไห ...นังหท ยรัตน์ ...”
“ ยอม...ย มแล้วค ะ...ผัวข ...เย็ดห เมียซิ ะ...”
หมอแม้น ปลดผ้าข าวที่ใส ่ออกจนร ่างเปลื อยเปล่า ทำเอาแ รวดาวท ่นั่งด อยู่ต้ งอุทาน อกมาเบ ๆ อา....น ่นท่อน วยหรือ ระบองก นแน่ มั ดำมะเม ่อม ทั้ งใหญ่ทั ้งยาวน่ าเกลียด น่ากลัว แบบที่เ ธอไม่เห ็นมาก่อ นในชีวิ ตหัวบาน แยกออกเ ป็นแฉก 3 แฉกมี ส้นขนผ กอยู่ต มแฉก ลำ วยเป็น ุ่ม ๆ ร บลำเต็ ไปหมด
หมอแม้น เข้าไปค ุกเข่าต รงกลางห ว่างขาข าวอวบใช ้มือจับ ปลายท่อ นควยเขี ่ยไปที่ เม็ดแตด และ
ลากผ่าน ตามแนวป ากแคมหี จนหทัย ัตน์ถึ กับแอ่ โคกหีล ยขึ้นม “ ซี๊ด ...ผัวขา ...กดควยเ ข้ามาซิ คะ...”
“ เออ...ด ...เซ็กส จัด ๆ ปล ่อยอารณ ์ให้เต็ มที่ แล วข้าจะ ่วยเอ็ ....ซี๊ด... อ็งจะไ ้สมใจท กอย่าง ..” หมอแม ้นจับท่ อนควยจ่ อหมับตร งปากรูห ีแดง มื อีกข้า หนึ่งก เอื้อม ปคว้าเ าเต้าน อวบอัด องหทัย ัตน์ไป ้วย
“ อูย...โ ๊ย..ผัวข า...ทำไมค วยใหญ่เ หลือเกิ น...มันคั บรูหีเม ีย..อูย... ...” หทัย รัตน์สะ ดุ้ง ลื ตาขึ้น า แต่ก็ งมองไม เห็นท่ นควยขอ หมอแม้
“ควยใหญ ่ ๆแบบน ้สิ... ถึงจะเห มาะกับห ีเอ็ง... เดี๋ยวเ อ็งจะติ ดใจ...” ห อแม้นบ กพรางข ับเอวก ท่อนคว ลงช้า ๆ หทัยรัต น์ร้องอ ูย ๆ ตลอ เวลาที ท่อนคว ขนาดให ่ค่อย ๆ จมหายลง ไปในรูห ี แทบไม น่าเชื อว่ารู ีของหท ยรัตน์ ะรับท่ นควยขน ดเท่า ๆ ข้อมือข องหมอแม ้นจมหาย ลงไปในร ูหีมิดล ำทั้งดุ ้นปุ่มเ หมือนพิ การน่าเ กลียดน่ ากลัวสั มผั
สกับตุ่ มไตในรู หีของเธ ออย่างท ั่วถึง นอกควย กหมอยป ะกบติด ับหนอก ีโคกแน นสนิท ร างผอมเ ร็งของ มอแม้น ุบตัวล ใช้สอง ือสอดล ไปใต้แ ่นหลัง าวสะอา ของหทั รัตน์ก ด
รัดแน่น จนเต้าน มอวบอัด ของเธออ ัดกับหน ้าอกดำร กขนของม ันจนบี้ แบนพราง หมุนอกบ ดขยี้สั มผั
สความอ่ อนนุ่มข องก้อนเ นื้ออวบ หยุ่นขอ งเต้านม ก่อนที่ จะประกบ ริมฝีปา กดำหนาเ ตอะลงบน ขยี
้กับปาก บางสวยส ีชมพูขอ งหทัยรั ตน์ที่เ ผยอออกร ับพร้อม กับตวัด ลิ้นอ่อ นนุ่มเข ้าพัวพั นลิ
้นสากหน าของหมอ แม้นเพื ่อบรรเท าความเง ี่ยนง่า นที่หมอ เจ้าเล่ ห์มันปร นเปรอสว าทให้อย ่าง
ที่เธอไ ม่เคยเจ อมาก่อน เสียงห บหายใจ ืดฟาดพ ้อมเสี งดูดปา แลกน้ำ ายกันจ วบจ๊าบ ละภาพท ่ปรากฏ รงหน้า ำเอ
าแพรวดา วที่นั่ งดูอยู่ ที่ขอบเ ตียงต้อ งบิดตัว ไปมาบัง เกิดควา มเงี่ยน ง่านไปก ับคู่เย ็ดท
ั้งสองจ นต้องขม ิบน้ำเง ี่ยนออก มาเจิ่ง นองปาก ูแดง สั พักหมอ ม้นก็ถ นปากออ สองมือ ันร่าง ึ้นเริ มขยับเ วถอยชั ท่อนคว ออกมาจ กรูหีย
ว ๆ ช้าๆ จนเกือบ หลุดแล้ วค่อย ๆ ดควยกล บเข้าไ ในรูหี คกชักอ กชักเข า หทัยร ัตน์พยา ยามเกร็ งตัวไว้ ในตอนแร กแต่พอห มอแม้นก ระเด้าค วยเย็ดห ีไม่กี่ ครั้งอา การเก
ร็งตัวข องหทัยร ัตน์ก็เ ริ่มคลา ยลง แถม ระดกตู แอ่นโค หีขึ้น ับควยห อแม้นไ ่ขาดจั หวะ “อู ...ซี๊ด... ัวขา...ท ไมควยผ วเป็นแ บนี้....ซ ี๊ด...ทั้ งยาวทั้ งใหญ่...เ มียเสีย วหี ...คั ในรูหี หลือเก น...ผัวข .”
“ ชอบมั ยจ๊ะ....เ ียจ๋า...
“ ชอบซิ ะ....ผัวจ า....ควยผ ัวดีจัง ...ซี๊ด .... ันคับร หีเมีย ...” หทัย ัตน์ดึ ตัวหมอ ม้นลงไ กอดจูบ ่างหนึ งขาวหน ่งดำต่ งกระเด ากระเด งหีและ วยเข้
าหา กัน มอแม้น ริ่มเป ี่ยนจา คำว่าเ ็งและข ามาเป็ ผัวและ มียแทน หทัยรัต น์ก็ครา งดังลั่ นห้องโด ยไม่สนใ จว่าแพร วดาวนั่ งดูอยู่ ด้วยควา มเงี่ยน ง่าน หม แม้นจั ท่อนขา วบขาวข งหทัยร ตน์ยกข ้นแล้ว ั่งกระ ด้าควย ย็ดหีเ ียงดัง ั่นถี่
ิบ เสีย หนอกคว กระแทก นอกหีโ กดังพั บ ๆ ผสมก ับเสียง ของหทัย รัตน์ที ่ครวญคร างอย่าง มีความส ุข “ โอว ...ผัวจ๋า ...ทำไมคว ยผัวเย็ ดมันรูห ีแบบนี้ ...ซี๊ด...ก ระเด้าค วยเย็ดห ีเมียแร ง ๆซิคะ ....เมียแ ่นหีให แล้ว....อ ย....อร่อ ยรูหีจั งเลยค่ะ .....ผัวจ๋ ...เกิดม เมียไม เคย....เจ อใครเย็ ดมันเท่ าควยผัว เลย...ซี๊ ด....ที่ร กจ๋า...เ ียรักผ วที่สุ เลย....ผั จ๋า.....ผ วขา....ซี ด...เมีย ดอยากม นานแล้ ...ซี๊ด” แพรวดาว ยิ่งฟัง หทัยรัต น์ครางบ อกหมอแม ้น ทำให เธออยา ลองให้ มอเย็ด ากขึ้น มอแม้น ู้ว่าน ำหีหทั รัตน์จ ออกมัน ึงดึงต วเธอให ลุกขึ้ มานั่ง หทัยรัต น์ยกสอง แขนกอดค อหมอแม้ นไว้ก้ม หน้าลงม องแคมโค กหีของต ัวเธอที ่แหกอ้า อมท่อนค วยด
ำจนบวมต ุ่ย แคม ีอวบขา ผลุบเข าผลุบอ กตามแร ควย บาง รั้งเธ เป็นฝ่ ยกระเด าหีเข้ หาควยเ ียเองโ ยมีหมอ ม้นคอย อ่นท่อ ควยเข้ รับ “ ซ ๊ด...อูย ...ผัวจ๋า ...ควยผัว ใหญ่....ว เศษอะไ เช่นนี ....โอว...เ ียทั้ง ักและห งควยผั คนนี้ท ่สุดเล ....ซี๊ด .....ผัวที บ้านจะ ย็ดหีเ ียหรือ ม่....เมี ยไม่สนใ จแล้ว.... ี๊ด....ขอ ห้ผัวค นี้เย็ หีเมีย ็พอ...อู .....เมีย ะทนไม่ หวแล้ว ....ซี๊ด... ีบนมให เมียด้ ย....ซี๊ด ...ดี...ดีค ่ะบีบแร ง ๆ เมีย ะใจเหล อเกิน... ัวขา...ซ ๊ด...เมี ...เมียจ ...จะ...โอ ...ซี๊ด... ัวขา...น ำ...นะ...น ำหีเมี แตกแล้ ...” หทัย รัตน์คร างลั่นห ้องตัวส ั่นระริ กกอดรัด หมอแม้น แน่นกดก ระแทกโค กหีลงอั ดกับหนอ กควยหม
อแม้นแน บสนิทเป ็นเนื้อ เดียวกั นขมิบหี หลั่งน้ ำเงี่ยน ที่อัดแ น่นมาหล ายเดือน ออกมาอา บลำ
ควยหมอแ ม้นจนชุ ่มโชก ต ดกลมผา บิดส่า ไปมาเพ ่อให้ท อนควยค ูดกับต ่มไตใน ูหีอย่ งทั่วถ ง แคมหี วบขาวบ ดเบี้ย ไปมาเอ อนองไป ้วยน้ำ มือกเห ียวข้น ี่หลั่ ล้นออก าจากคู าหีจ
นเปียกโ คนควยแล ้วค่อย ใหลย้อ เป็นเส นลงมาต มพวงกร โปกยาน หญ่ ข้า ฝ่ายหม แม้นก็ ู้สึกเ ียวควย ุดกำลั เพราะร หีของห ัยรัตน ดูดตอด ่อนควย ันตลอด
ลำยาว ม นลูบไล ร่างขา นุ่มหอ กรุ่นข งสาวให ่แล้วก มลงจูบ ี่พวงแ ้มสีชม ูดังฟอ ก่อนที จ
ะกระซิบ บอกคู่เ ย็ดเสีย งแหบ “ ซ ๊ด... ต้องรอใ ห้น้ำคว ยผัว....อ กก่อนน จะ...เมี จ๋า....มั จะได้ผ มกับน้ หีเมีย ....ผัวจะ ่วยเมี ได้...”
“ซี๊ด.... ด้...ได้ ่ะ...ผัว ๋า...เย็ มัน ๆ แบ บนี้จะเ ย็ดกี่ท ีก็ได้ค ะ...ผัวจ๋ า...เมียช อบควยผั ว...เย็ดต ่อเลยค่ ะ....ควยผ วปักคา ูหีเมี อยู่แล วนี่คะ ...”
“เคยกิน น้ำควย ...มั้ยจ๊ ะ...เมียจ ๋า...”
“ อุ๊ย..ย ัง...ยังไ ม่เคยกิ นค่ะ...น้ ำควยมัน กินได้ห รือคะ...ผ ัวขา...”
“ กินได ซิ.....นี่ แหละยาบ ำรุงชั้ นยอดเลย ล่ะ.....ใค ได้กิน ล้วจะส วขึ้น... วยขึ้น ....มีเสน ห์...ชาย ักชายห ง...เดี๋ วพอผัว ้ำควยอ กจะปล่ ยใส่รู ีเมียค ึ่งหนี ง..แล้วท ี่เหลือ เมียกิน เลยนะจ๊ ะ...เมียจ ะได้โชค ดี...”
“ค่ะ...ซี ๊ด...เมีย จะกินน้ ำควยผัว ...แต่ที่ ว่าชายร ักชายหล งน่ะ.....ช ยคนที่ ำลังเย ดหีเมี อยู่เน ่ย....จะร ักจะหลง หีเมียห รือเปล่ าล่ะคะ” หทัยรั น์ใช้ส งแขนโอ รอบคอห อแม้นเ ียงหน้ อ้อนเส ยงหวาน
“หลงซิจ ๊ะ....ก็เ ียทั้ง าวทั้ง วย....นมก ใหญ่เต มไม้เต มมือ...แ มรูหีก ฟิตทั้ ดูดทั้ ตอดเย็ มันควย ีอย่าง ี้....ผัว ชอบมากเ ลย.......แล วเมียล ะ...ชอบค ยผัวมา ไหม....สู ควยผัว ี่บ้าน ด้มั้ย ...”หมอแม ้นพูดพร างเอื้อ มมือไปบ ีบคลึงเ ต้านมอว บเล่นอย ่างสำรา ญใจ
“อุ๊ย.... หทัยรั น์ร้อง สียงใส “อย่าพู ดถึงเขา เลย...คนน ั้นน่ะ ...ควยเขา ไม่ใหญ่ ยาวเหมื อนควยผั วหรอกค่ ะ........แถม ลายเดื นมานี้ วยก็ไม ค่อยแข ง....ปล่อ ยให้เมี ยอดอยาก ....สู้คว ผัวคนน ้ไม่ได .... ดูซิแข็ งปั๋งเต ็มรูหีเ ลย...
รู้มั้ย คะ...เมีย หลงควยผ ัวแล้วน ะคะ....ทั งใหญ่ท ้งยาว... ละก็เส ยวดีด้ ย....เย็ด ีเมียต อซิคะ... ัวขา...” หทัยรัต น์หน้าแ ดงก่ำตา หวานเยิ ้มครางพ รางหันห น้ามาทา งแพรวดา วพอดีแล ะเรียกจ นแพรวดา วสะ
ดุ้ง “ เ ี๋ยวแพ วให้หม ช่วยนะ ๊ะ....เรา จะได้หม ดเคราะห ์และโชค ดี...มีเส น่ห์เหม ือนกัน ....แพรวจ า...ควยผ วคนนี้ ย็ดมัน หลือเก น....รับร งแพรวไ ่เคยเจ มาก่อน ....ผัวขอ เราที่ ยู่ที่ ้านเที บไม่ติ เลยล่ะ .....วันนี เราจะไ ้มีผัว นเดียว ัน...แต่ ห้ผัวเ ็ดให้น ำควยออ กับรัต ์ก่อนน จ๊ะ...เด ๋ยวแพร จะได้เ อ...” แพร วดาวนั่ งหน้าแด งก่ำไม่ ตอบ หมอ ม้นหัน ามองหน าแพรวด วแล้วย ้มให้เ อที่มอ ดุท่อน วยดำขอ หมอแม้ ที่ชัก ข้าออก
รูหีของ หทัยรัต น์แล้วร ู้สึกสย อง แคมห สองข้า ของเพื อนสาวป ิ้นเข้ ปลิ้นอ กตามคว แต่หทั รัตน์ก ับไม่ม ความเก งกลัว
ใด ๆกลั กระดกก นแอ่นโ กหีให้ มอแม้น ระเด้า วยเย็ด ีได้อย างเต็ม ี่ คู่เ ็ดกำลั เย็ดกั ในท่าน นตะแคง ัว หมอแ ม้นประก บเย็ดหท ัยรัตน์ ทางด้าน หลังโดย ที่มันด ันขาด้า นบนของเ ธอให้งอ พับไว้ห นึ่งข้
าง เสีย หนอกคว กระทบห อกหีแล เสียงค างดังอ ่างต่อ นื่องช ่วครู่ มอแม้น ็จับหท ยรัตน
นอนราบไ ปกับที่ นอนยกสะ โพกผายใ ห้กระดก ขึ้นเล็ กน้อย ห อแม้นล กขึ้นน ่งยอง ๆ ประกบทา งด้านหล ังสองมื อจับเอว คอดกิ่ว แล้วสาว ควยกระเ ด้าเย็ด จากช้าเ ป็นเร็ว ขึ้น ๆ ห ัยรัตน ก็กระด ก้นโย้ ีเข้าห ควยเพื อรับแร กระแทก ย่างเต มที่เส ยงควยแ วกน้ำเ ื
อกในรูห ีดังฉัว ะแฉะเคล ้ากับหน ้าขาเสี ยงหน้าข าของหมอ แม้นกระ แทกแก้ม ก้นของห ทัยรัตน ์ดั
งแปะ ๆ
“โอว....ซ ๊ด....ผัว ...ผัวจ๋า ..มันส์... ันส์หี หลือเก นค่ะ...ซ ๊ด...เมี เสียวห อีกแล้ ...โอว..เ ียจะทน ม่ไหวอ กแล้วค ะ...ผัวข ...เย็ดห เมียแร ๆ ...ซี๊ด ...ดี....ดี ่ะ...เต็ ที่เลย ่ะ...ไม่ ้องกลั หีเมีย ังนะคะ ...ผัวขา ........เมีย อบควยผ ว....ซี๊ด ...โอ๊ย...เ มียจะทน ไม่ไหวอ ีกแล้ว.. ูย” หมอ แม้นใช้ สองมือจ ับเอวคอ ดกิ่วไว ้อัดกระ แทกท่อน ควยทะลว งรูหีถึ ่ยิบแทบ ไม่หายใ จหายคอก
่อนที่จ ะกระแทก ท่อนควย อัดลงไป สุดแรงจ นร่างขอ งหทัยรั ตน์ฟุบห น้าลงมื อขยุ้มผ ้าปูที่ นอน
มากำไว้ แน่นทั้ งสองมือ ครางลั่ นห้องด้ วยความเ สียวสุด ขีดเมื่ อต้องหล ั่งน้ำห ีออกมาส ังเ
วยควยหม อแม้นเฒ ่าเป็นค ำรบสอง โอว...ว๊ ย...ผัวจ า..น้ำ...น ้ำหีเมี ย...ออก..อ กเพราะ วยผัวอ กแล้ว ....ซี๊ด... ูย....ผัว ๋า....ผัว เก่งจัง ...ซี๊ด.... วยผัวใ ญ่...ยาว ...แข็งดี ด้วย....ซ ๊ดเมีย อบ...อูย ...กดควยแ น่น ๆ.....อ า....หมุน วยควาน ีเมียด วยค่ะ .....ซี๊ด ....ดี...ดี ..อย่างง ้นแหละ ...เมียมี ความสุข จังเลย ...ผัวจ๋า ....ผัวขอ เมีย....ซ ๊ด....” ข างฝ่าย มอแม้น องก็สุ กลั้นค ามเสีย เอาไว้ ด้เกร็ ควยขมิ ตูดฉีด ุ่งน้ำ วยเหนี ว
ข้นเข้า รูหีสาว ผัวเผลอ จนเธอรั บรู้ได้ ถึงรสสั มผัสของ น้ำควยอ ุ่น ๆ ขอ หมอเจ้ เล่ห์ท ่ฉีดพุ งเข้าร ดรดมดล กจนร้อ วูบวาบ ปทั่วร หี “ โอ ....ว...เมี จ๋า ...น้ ำควยผัว ออก...แล้ ว...ขมิบห ีแรง ๆ .....น่าน ....อูย....ด ...ดีจ๊ะ ......สมใจผ ัวเหลือ เกิน...ซี ๊ด...” หม แม้นปล อยน้ำค ยฉีดพุ งเข้าร หีหทัย ัตน์เพ ยงครึ่ หนึ่งก อนที่จ รีบชัก วยออกม
จากรูหี เสียงดั งบ๊วบใช ้มือกำส ่วนโคนข องท่อนค วยเอาไว ้ หทัยร ตน์รีบ ันกลับ าท่าทา ตกใจเม ่อเห็น ่อนควย องหมอแ ้นเต็ม าแต่เธ ก็ผวาใ ้มือ
คว้าท่อ นควยแล้ วก้มหน้ าลงอ้าป ากบางสว ยเข้าอม ท่อนควย ดำโดยไม ่รังเกี ยจใด ๆ จ หมอแม้ รู้สึก ุ่นควย าบมันใ ้สองมื จับหน้ สวยของ ธอไว้ค อย ๆ ดั ท่อนคว เข้าไป ร้อมกั เกร็งต ดฉีดพุ งน้ำคว เข้าไป นปากบา สวยจนห ัยรัตน แทบสำล
กแต่เธอ ก็พยามย ามดูดกิ นน้ำควย จนหมดทุ กหยดหยา ดแล้วจึ งค่อย ๆ อนปากอ กมาใช้ ิ้นเลี ทำความ ะอาดลำ วยจนหม จดแล้ว ึงเงยห ้าขึ้น าหวานเ ิ้ม
“แหม...แป ลก ๆ แบบ ี้นี่เ ง...มิน่ ล่ะ...ถึ เย็ดมั ส์เหลื เกิน...อ ม...ทั้ง หญ่ทั้ ยาว.....เ ็ดมันร หีจังเ ย...ผัวข ....ผัวต้ งช่วยแ รวดาวเ ื่อนเม ยด้วยน คะ...”
“จ๊ะ...ให ้ผัวพัก เหนื่อย ก่อนนะ ...ผัวจะเ อาน้ำหี เมียกับ น้ำควยผ ัว....ไปท พิธีก่ นนะจ๊ะ .....เมียจ ได้สิ้ เคราะห และมีเ น่ห์...” หมอแม้น บอกพร้อ มกับจับ หทัยรัต น์แหกถ่ างขาออก ใช้ตลับ เล็ก ๆ เ าส่วนฝ ปาดน้ำ ักจากร องหีขอ เธอแล้ ก็เดิน อกจากห องไป
เล่ห์สว าทสะเดา ะเคราะห ์ 2  

ตอนแพรว ดาวเริง สวาท  

หทัยรัต น์รีบเข ้าไปอาบ น้ำแล้ว ออกมานั ่งคุยกั บแพรวดา ว “โอ๊ย ...แพรวจ๋ า...ควยอะ ไรไม่รู ้เย็ดมั นสุด ๆ เ ย...เสีย แทบขาด จ.....ผัว ราไม่ไ ้ครึ่ง ลย..เดี๋ ยวแพรวโ ดนแล้วจ ะรู้เอง ”
“มันใหญ ่จังเลย ....แพรวจ รับหรื เปล่าก ไม่รู้ ...แพรวกล ัว...”
“อุ๊ย...ไ ม่ต้องก ลัวหรอก แพรวจ๋า ........เคยข ้นสวรร ์ชั้น 5 ั้น 6 แต คราวนี สวรรค์ ั้น 10 เล ยล่ะ...แล ้วจะติด ใจ.....รัต ์รับรอ .” แพรว าวนั้น องจิตส งใจกล้ ๆ กลัว และก็อ ากพิสู น์ดูบว กับอาร ณ์ที่ป ่นป่วน นื่องจ กดูหนั สดมาสด ๆ ร้อน ๆ ประมาณค รึ่งชั่ วโมงหมอ แม้นก็เ ข้ามาใน ห้องอีก หทัยรัต น์ลุกขึ ้นโผเข้ ากอดพรา งชี้มือ มาท
ี่แพรวด าว “ เอา ลย......ผั ขาช่วย พรวเค้ ด้วย .”
แพรวดาว สะดุ้ง ั่งหน้ แดงทำอ ไรไม่ถ ก หมอแม นจึงมา ึงมือเ อขึ้นบ เตียง “ เอาเลย. ัวขา...ช วยเย็ด พรวที ......แพรวเ ค้าก็อด อยากมาห ลายเดือ นแล้วเห มือนกัน .” แพรวด วพยายา ขืนไว้ ้อนให้ ทัยรัต ์ด้วยค ามอายท ่พูดตร ๆ “ อุ๊ ...รัตน์ นี่ย....อ ุ๊ย...หมอ คะ...แพรว อาย...” ห อแม้นย ้มพางก ดร่างส ยลงนอน นเตียง หลับตา ิจ๊ะ .......เดี๋ วทุกอย างจะดี ึ้นเอง ...” แพรว าวหน้า ดงก่ำห ับตาพร ้มเมื่ หมอแม้ ถอดเสื อผ้าขอ เธอออก ากร่าง
“อืม.....ส ยมาก...ส ยไปหมด ุกสัดส วนเลย... ุ่นก็ด ..........นมก ็อวบใหญ ่เป็นพว งงอนเชี ยว......หีก ็โหนกนู นขาวดีด ้วย....แต สามีกล บไม่สน จ......แบบ ี้ต้อง ะเดาะเ ราะห์เ ียหน่อ ........ใครไ ด้เย็ดจ ะได้รัก ได้หลง .....รับรอ สามีต้ งหลงจน งหัวไม ขึ้น...... ม่ปล่อ ให้อดอ ากอีกต อไป.....ป ่อยอาร ณ์ให้เ ็มที่น ......ยิ่ง ซ็กส์ม กเท่าไ ร่........ยิ ่งได้ผล มากเท่า นั้น” ห อแม้นล บไล้เต านมอวบ าวแล้ว ระซิบท ่ข้างร หูของแ รวดาว เ อรู้ว่ หมอแม้ ปลดผ้า องตัวเ งออกแล วเพราะ ูกท่อน วยถูไถ ้นขาขอ เธอ แพร วดาวนอน นิ่งปล่ อยไห้หม อแม้นลู บไล้บีบ คลึงเต้ านมอวบอ ีด ปลาย ิ้นของ มอแม้น ยงไชไป ี่รูหู ำแพรวด วขนลุก ู่ “ซี๊ .....อย่า ขี่ยค่ ...ซี๊ด.... สียว....” เธอสะด ้งเพรา มือและ ิ้วของ ฒ่าแม้ กรีดผ่ นกลางร องหีที เอ่อนอ ไปด้วย ้ำเมือ เหน
ียวเขี่ ยขึ้นลง ไปมาพร้ อมกับขย ับหน้าด ูดเลียเ ต้านมขา วจนหัวน มชูชันส ั่นระริ กก่อนที ่จะ
อ้าปากห นาเตอะอ มดูดหัว นมสีน้ำ คาลอ่อน ตวัดลิ้ นเลียหั วนมจนพล ิกไปพลิ กมาในปา ก ลิ้นข งหมอแม นสากมา จนแพรว าวรู้ส กเสียว นต้องค างออกม เธอยิ่ ครางหม แม้นก็ ิ่งเลี และใช้ ิ้วแยง ูหีแดง แล้วเธอ ก็ผวาเฮ ือกเมื่ อหมอแม้ นก้มหน้ าลงไปที ่เนินหี ของเธอพ ร้อมกับ ตวัดลิ้ นฉกเลีย เข้
าไปในร่ องหี หม แม้นเป นนักเล ยชั้นย ดมันตว ดปลายล ้นได้เ ็วมากท เอาแพร ดาวเสี วจนต้อ เกร็งต
ว ยิ่งเ อร้องอ กมาหมอ ม้นก็ย ่งเลีย ลยไปถึ เม็ดแต และใช้ องมือจ บท่อนข ขาวอวบ บะออ
กดันโย้ ขึ้นเนิ นโคกหีโ หนกนูนจ ึงแบะอ้ าเป็นเป ้านิ่งใ ห้หมอแม ้นใช้ลิ ้นลามเล ียไปทั่ วทุ
กซอกหลื บในรูหี แพรวดา เสียวจ หมดอาย ละหมดค ามอดทน ้วยอาร ณ์ที่ม มาก่อน ป็นทุน ดิมอยู แล้วสอ มือ
ขยุ้มผ้ าปุที่น อนครางล ั่นห้อง “ โอว...... มอ......หม ขา.......แพ รว....แพร ..ว๊าย ......น้ำหี แพรวออก แล้ว..ซี ด.”แพรว ดาวถึงส วรรค์อย ่างง่าย ดาย หมอ ม้นลุก ึ้นมาป ะกบตัว ธอด้าน นยิ้มต งมุมปา จ้องหน าเธอ “เ ็นไงจ๊ ........เสี วหีไหม .......ดีไห จ๊ะ..”
“ค่ะ...เส ียวค่ะ .....ดีค่ะ ..” แพรวด าวตอบเบ า ๆ ใบหน าแดงซ่ นด้วยค ามอายท ่น้ำหี ตกออกม ทั้งที ยังไม่ ดนควยแ ่หมอแม นกลับพ ดต่อไ
ปอีกว่า
“น้ำหีอ อกมาแบบ นี้ยังใ ช้ไม่ได ้นะจ๊ะ”
“ไม่รู้ แพรวจะร ับไหวมั ้ย..........ม นใหญ่”
“ไหวซิจ ๊ะ.......รั รองไม่ จ็บ......... วยใหญ่ ิเสียว ี........แล้ วจะติดใ จ.....”
แพรวดาว เบือนหน ้าหนีด้ วยความอ ายปล่อย ให้หมอแ ม้นกอดจ ูบใหม่อ ีกครั้ง หนึ่งซึ ่งเธอก็ ยอม
แต่โดยด ี ท่อนค ยของหม แม้นก็ ูไถเสี ดสีกับ นินโคก ีบางคร ้งก็ถู ถไปเขี ยติ่งแ ดและร่ งหีข
องเธอ แ รวดาวพ ายามถ่ งขาออก พื่อเป ดทางให หมอแม้ แต่แกก ยังไม่ อมกดปล ยควยเข าไปในร ห
ีสักทีแ ถมยังขย ับตัวให ้ต่ำลงม าเลียร่ องหีของ แพรวดาว อีกจนเธ อเริ่มเ สียวอีก ครั้งหน ึ่ง
แพรวดาว เงยหน้า ขึ้นมาม องก็เห็ นหทัยรั ตน์กำลั งก้มหน้ าลงอ้าป ากอมดูด ท่อนควย ให้หมอแ ม้น
ความอยา กลอง คว มต้องก รของแพ วดาวก็ ิ่งเพิ มขึ้นเ อครวญค างด้วย วามเสี วอีกคร ้งอย่า ทนไม่ไ
้ “ ซี๊ด ....โอว...พ ........พอแล ้วค่ะ .......ซี๊ด ......แพรวท นไม่ไหว ......เย็ด ...เย็ดแพ รวเถอะค ่ะ.......” ห อแม้นเ ยหน้าข ้นขยับ ัวขึ้น ากกอดร างขาวอ บจูบที พวงแก้ เบา ๆ แ ้วกระซ บว่า “ อ ยากให้ผ ัวเย็ดห ีแล้วใช ่มั้ยจ๊ ะ”
“ซี๊ด ..........เอ่ ....ค่ะ....อ ยาก...อยา กแล้วค่ ะ….ซี๊ด ....” หมอแ ้นขยับ อวให้ส งขึ้นเ ็กน้อย ทัยรัต ์รีบสอ มือเข้ มาจับท อนควยข งหมอแม นเขี่
ยขยี้แค มหีอวบข าว แพรว าวเสีย จนต้อง กสะโพก ลมผายแ ่นเนิน ีลอยขึ นมา หทั รัตน์ร บจับปล ยควยจ่ ตรงปาก ูหีเพื อนสาวแ ้วเงยห ้าบอกห อแม้น “ ตรงแล้ว ค่ะ..หมอ า.....เย็ หีแพรว ิคะ” หม แม้นกล บใจเย็ ก้มหน้ ลงจ้อง น้าสวย องแพรว าวห่าง ม่ถึงค บพรางก ะซิบเส ยงแหบ “ เรียกผั วขาก่อน ซิจ๊ะ ......เมียจ ๋า.......พิ ีจะได้ รบสูตร ......ไม่อย ่างงั้น ไม่ได้ผ ลนะ.....”
แพรวดาว หน้าแดง วูบด้วย ความอาย หลบสายต าหมอแม้ นก่อนอ้ อมแอ้มต อบเสียง แผ่วเบา “ ค่ะ...ค ....เอ่อ ...เอ่อ.... ะ...ผะ.....ผ ัวขา.....ย ......เย็ด ...เย็ดหี เมียเลย ค่ะ.....โอ ย..อูย.... แพรวดา วผวากอด หมอแม้น ไว้แน่น เมื่อหม อแม้นดั นท่อนคว ยแปลกปร ะหลาดขน าดใหญ่จ มผลุบเข ้าไป
ในรูหีแ ดงปากแค มอวบแหก อ้าออกอ มควยดำเ ต็มคราบ นี่ยัง ีที่เธ ค่อยผ่ นเรื่อ นี้มาแ ้วกับส มีทำให ไม่เจ็ เท่าไห ่ แต่ด้ ยขนาดท ่ต่างก นลิบลั ทำให้เ อรู้สึ อึดอัด น่นตึง ปทั้งง ามขาจน ้องแหก ่างข
าให้กว้ างที่สุ ดเพื่อต ้อนรับท ่อนควยห มอแม้นท ี่ค่อย ขยับดั ควยจมล กลงไปใ รูหีเร ่อย ๆ เ อเกร็ง ัวไว้เ ราะกลั เจ็บ แต หมอแม้ ก็ขยับ อวเพีย เบา ๆ ส ดท้ายแ ก็ดันท อนควยจ หายลงไ รูหีขอ แพรวดา มิดลำย วหนอกค ยรกหมอ แนบสนิ กับหนอ ห
ีโคกพวง กระโปกย านใหญ่ซ บคลอเคล ียง่ามต ูดขาวปล ายควยดั นมดลูกจ นถอยหลั งทำให้เ ธอต้องเ ป่า
ลมออกจา กปากเบา ๆ หมอแม นจึงปร กบปากจ บปากอิ มตวัดล ้นเข้า ปดูดดื มความห มหวานจ กปากสา สวยบดข ี้จน
ริมฝีปา กบิดเบี ้ยวส่วน ท่อนล่า งก็ขยับ เอวส่าย ท่อนควย บดคว้าน จนแคมหี อวบบิดเ บี้ยวไป มาท
่อนควยท ั้งลำถู ไถทุกซอ กทุกมุม ในรูหีส ร้างควา มเสียวใ ห้พรวดา วจนต้อง ยกสะโพก กลมผายแ อ่น
โหนกหีข ึ้นส่าย บดขยี้ห นอกควยห มอแม้นจ นหมอยต่ อหมอยถู กันแกรก กราก หม แม้นจู ปากจนห ำใจแล้ จึงถอน ากออกจ องหน้า วยของแ รวดาวท ่ตอนนี หน้าแด ก่ำด้ว
ความกำห นัดตาหว านเยิ้ม ไม่หลบส ายตามัน อีกต่อไ ป “เห็น หม...บอก ล้วไงว าไม่เจ บ....ควยผ วเข้าห เมียมิ ลำแล้ว ่ะ.....ต่ ไปใครไ ้เย็ดห เมีย...ก จะติดใ นะจะ....ผ วจะช่ว .....เมีย ะหมดเค าะห์....ม ความสุ ตลอดไป ....”
“ค่ะ....ค ะ....ผัวข ......ช่วย มียด้ว นะคะ ........ซี๊ด .”
หมอแม้น เริ่มขย ับเอวชั กท่อนคว ยออกยาว ๆ แล้วก เข้าไป หม่
“อืม....ซ ๊ด...........ร ูหีฟิตค ับรัดคว ยดีจริง ๆ ...เมีย ๋า..ซี๊ .....”
“อูย....... ่อย ๆก่ นนะคะ .......ก็คว ผัวมัน หญ่นี่ .......ซี๊ด ....เมียเ ียวรูห ไปหมดแ ้ว...ซี๊ ...”
“ ใหญ่ก ่าควยผ วที่บ้ นหรือเ ล่า......ซ ๊ด.....เสี ยวกว่าค วยผัวที ่บ้านหร ือเปล่า ...ตอนนี้ หายเจ็บ หรือยัง ....”
“อุ๊ย..... หญ่กว่ ซิคะ...... ี๊ด.....ถ าไม่ให ่กว่าจ คับรูห เมียหร อคะ......อ ่าถามถ งเขาซิ ะ....เมีย าย....อูย ...ตอนนี้ ให้เมีย มีผัวคน เดียวก็ พอ..ซี๊ด ....หายแล วค่ะ....ห ยเจ็บแ ้ว......เห ือแต่ค ามเสีย ....ซี๊ด .....เสียว ูหีจัง ลยค่ะ ....”
“ร้องดั ง ๆ ปล่อ อารมณ์ ห้เต็ม ี่นะ..... ี๊ด...ผั จะเย็ด ห้น้ำห เมียแต เลยนะจ ะ....ปล่อ อารมณ์ ห้สุด ๆ เมียจะ ด้หมดเ ราะห์.... ีเสน่ห .....ซี๊ด .......”
“ค่ะ......ก ็กระเด้ าควยลงม าซิคะ..... มียแอ่ หีให้แ ้ว.......ซี ๊ด....เมี กำลังม นส์ค่ะ ....ผัวขา .....ซี๊ด .........” หม แม้นจั แพรวดา เย็ดโด ยกขาเธ ไว้หนึ งข้างเ อนอนตะ คงตัวเ ็กน้อย ธอจึงเ ็นหทัย
ัตน์เปิ ดประตูอ อกไปจาก ห้องทำใ ห้เธออย ู่กับหม อแม้นสอ งต่อสอง ทำให้ไม ่อายเท่ าไหร่ “ อว.....ซี ด......ผัว า.....เย็ด หีเมียแ ล้ว.......ต องช่วย มียด้ว นะคะ....ซ ๊ด”
“ ช่วยซ จ๊ะ....อู ....รูหีฟ ิต....เย็ มันควย ีอย่าง ี้.....ซี๊ ด....ผัวต องช่วย ิจ๊ะ...” มอแม้น ั่งยอง เย็ดหี แพรวดาว ที่นอนต ะแคงตัว มือมันก ็บีบคลึ งเต้านม อวบเล่น อย่างสำ ราญใจ ช ่วครู่ ันก็ดึ ตัวเธอ ห้มานอ หงายก้ ผายพาด ับขอบเ ียงทำใ ้เนินห ที่โหน นูนอยู ล
้วลอยนู นเด่นเป ็นหลังเ ต่าโดยไ ม่รอช้า มันรีบจ ับท่อนค วยจ่อลง กลางรูห ีแดงแล้ วกระดกก ้นด
ันควยกด ลงไปอย่ างแรงพร ืดเดียว ท่อนควย ทั้งลำก ็จมหายล งไปในรู หีมิดลำ เสียงหน อกควยกร ะทบ
กับหนอก หีดังพล ั่กชักอ อกมากระ แทกเข้า ไปหมอแม ้นสาวคว ยกระเด้ าเย็ดหี แพรวดาว แรงและเ ร็ว
มากโดยไ ม่กลัวว ่าจะบุบ สลาย แค หีที่เ ียกเยิ มไปด้ว น้ำเงี ยนผลุบ ข้าผลุ ออกตาม วยจนเก ดเสียง ังเจ๊า แจ๊ะเค
้ากับเส ียงเตีย งลั่นเอ ี๊ยดอ๊า ดและเสี ยงครางด ้วยความ เสียวขอ งสองคู่ เย็ด “ อ ย....ซี๊ด ...ผัวจ๋า ...เย็ดหี เมียแรง ๆ....กระเ ้าควยถ ่ ๆ .....โอ .....ซี๊ด ....ทำไมม นคันใน ูหีอย่ งนี้...ซ ๊ด....อูย ...ทั้งคั นทั้งเส ียว.....คว ผัวใหญ เย็ดมั รูหีดี หลือเก นค่ะ....ซ ี๊ด....อู ...หีเมี เย็ดมั ควยมั้ คะ.......ผั จ๋า....เร ็ว ๆ....เม ยมีควา สุขเหล อเกิน ....ซี๊ด”
“ มันซิ ๊ะ...มัน ุด ๆ เลย รูหีเมี ยทั้งดู ดทั้งตอ ดควยอย่ างนี้.... ี๊ด.....เย ็ดมันคว ยผัวสุด ๆ เลย..... ี๊ด.....เย ็ดเท่าไ หร่ก็ไม ่เบื่อ ....วันหล งมาให้ ัวเย็ด ีกนะ...น จ๊ะเมี จ๋า.......ซ ๊ด...”
“ จ๊ะ...จ ...ผัวจ๋ ......วันห ังเมีย ะมาแบห ให้ผัว ย็ดอีก ....อูย...ค ยผัวทั งใหญ่ท ้งยาว .....แถมมี ะไรไม่ ู้ติดท ่ปลายค ย........ซี ด........มัน ครูดในร ูหีเมีย ค่ะ.....มั เสียว ๆ คัน ๆ อู ย....ผัวข .....ผัวขอ งเมีย.... ี๊ด”
“ดีจ๊ะ .....ดี....มา ให้ผัวเ ย็ดหีบ่ อย ๆ .....ผ วจะช่ว เมียเป นพิเศษ ลยจ๊ะ.... ี๊ด.....ร บรองเม ยจะมีเ น่ห์.....ใ ครได้เย ็ดต้องห ลงหีเมี ย..รักหี มียแน่ อน.....ที รักจ๋า ........ซี๊ด ”  

“ จ๋า...... มียก็ร กผัวค่ .....เมียช อบควยผั ว.....วันน ้ต้องเ ็ดหีเม ยทั้งว นนะคะ ....ซี๊ด…. อา.........แ พรวดาวแ ม่ยอดสว ย ตอนแร เธออาย ม่ค่อย ล้าแสด ออกเท่ ไหร่เพ าะเธอเ ็นคนค่ นข้างท ่จะเก็ กดทั้ง ี่ภา
ยในนั้น เธอเป็น สาวที่ค ่อนข้าง มีอารมณ ์ทางเพศ สูงคนหน ึ่ง เมื อโดนคว หมอแม้ เข้าไป ารมณ์ภ ยในที่ ธอเก็บ ่อนไว้ ็ระเบิ ออกมาจ ลืมลูก ืมผัว ม แต่ควา มันและ วามเสี วเท่าน ้นที่เ อต้องก ร ไม่ว่ าหมอแม้ นจะจับเ ธอเย็ดท ่าใหน เ อก็โอน ่อนผ่อ ตามไม่ าดจังห ะชนิดท ่ว่ามั เคยเย็ ผู้หญิ มาเป็น ้อยแต่ ม่มีใค ร
้อนแรงเ ท่ากับส าวแพรวด าวผู้นี ้ได้ สร างความ ำราญใจ ำราญคว ให้หมอ ฒ่ายิ่ นัก ยิ่ งได้ยิน เสียงคร างอ้อนข องสาวคู ่เย็ดมั นก็ยิ่ง เร้าอาร มณ์หมอแ ม้นจนท่ อนควยแท บระเบิด
ตอนนี้ม ันจับร่ างอวบขา วให้คุก เข่าโก้ งโค้งตั วหมอแม้ นยืนอยู ่ที่พื้ นสองมือ จับเอวค อดก
ิ่ว กระ กก้นสา ควยทะล งเย็ดห โคกถี่ ร็วและ รงขึ้น ามลำดั เสียงห ้าขามั กระทบก บแก้มก
้นขาวที ่กระดกห งายหีโย ้สะโพกผ ายใหญ่เ ข้าหาคว ยไม่ขาด จังหวะก ระเด้าแ ต่ละครั ้งปลายห ัวบ
านกระแท กมดลูกก ึก ๆ คู่ ย็ดทั้ สองกระ ด้าควย ระเด้ง ีโต้ตอ กันอีก ม่กี่ค ั้งก็ค างลั่น ้อง
“ซี๊ด..... อว....ผัว จ๋า...นะ ....น้ำหี มียออก ล้ว....ซี ด..ซี๊ด ..โอว....ออ ก....ออกอ กแล้วอ ย....ผัวข .......อุ๊ย .....น้ำคว ผัวก็อ ก.....เมี อุ่นรู ี........ดีจ ังเลย.ซ ๊ด.น้ำห น้ำควย อกพร้อ กัน......... ี๊ด”
“โอย........ มียจ๋า .......ดี...... ี...ขมิบ ูหีไว้ ....อูย.....ผ ัว.......โอ .....ซี๊ด”
แพรวดาว รู้สึกอ ุ่นในรู หีวูบ ๆ มื่อถู น้ำควย หนียวข นฉีดพุ งเข้าม ลูก แต่ หมอแม้น รีบชักค วยออกจา กรูหีทำ ให้เธอร ู้ว่าต้ องทำอย่ างไร เธ รีบคลา หันหน้ มาทางข บเตียง ้าปากอ ่มอมดู ท่อนคว ดำเต็ม ากเต็ม ำดูดดื มกินน้
ควยที่เ หลือลงค อจนหมดท ุกหยดหย าดก่อนท ี่จะล้ม ตัวลงนอ นหงายหอ บหายใจร ะรวย หม แม้นรี จับขาข วอวบถ่ งออกให ฝาชวดข ดน้ำหี ละน้ำค ยที่ไห ล้นออก าจารูห แดงแล้
ก้มหน้า ลงหอมแก ้มของแพ รวดาวด้ วยความเ สน่หาก่ อนออกจา กห้องไป
เล่ห์สว าทสะเดา ะเคราะห ์ 3  

ไอ้บุญค ะนองกาม  

หทัยรัต น์กลับเ ข้ามาใน ห้องด้ว ยใบหน้า เปื้อนย ิ้ม “เป นไงจ๊ะ พรวจ๋า สนุกมั้ ย หมอแม นแกเก่ นะ ควยแ ก็แสนพ สดาร ทั ้งใหญ่ท ั้งยาว ดี๋ยวร ตน์จะใ ้แกเย็ อีก มัน ์ดี รัต น์ชอบ ส ใจสุด ๆ เลย........”
“แพรวระ บมไปหมด แล้ว คว แกใหญ่ ริง ๆ ” วามจริ แพรวดา ก็พูดไ แบบนั้ แหละ อย กจะบอก ่าเสีย สุด ๆ ม นส์สุด แต่ก็ไ ม่กล้าบ อก เธอร บขอตัว ปอาบน้ พอเธออ กมาก็พ หมอแม้ กับหทั รัตน์แ ้ผ้ากอ จูบกัน นเตียง หมอแม้น ยิ้มให้ แพรวดาว พร้อมกั บกวักมื อรียกให ้เธอขึ้ นไปนอนข นาบข้าง แกบนเตี ยงพรางด ึงผ
้าเช็ดต ัวเธอออ กจนร่าง เปลือยเ ปล่าเช่ นเดียวก ัน มันใ ้สองมื กอดร่า ทั้งสอ สาวเอื อมไปจั คลึงเต านมอวบ ว้คนละ ้างพรา หันหน้ ไปจูบ
แก้มสอง สาวซ้าย ทีขวาที หทัยรั น์เอื้ มมือมา ่อนควย มอแม้น ระถอกเ ่นเบา ๆ จนมันเร ิ่มแข็ง ตัวชูหั วส่ายโง นเงน “จ เย็ดใค ก่อนดี ะ...ผัวข ........รัตน ์หรือแพ รวดีล่ะ .......เย็ด ัตน์ก่ นดีมั้ ......รัตน เงี่ยน ยากโดน วยผัวเ ็ดอีกแ ้วค่ะ ......ดีมั้ ยแพรว”
“เอ้อ.... ้า.......แล วแต่ผั ซิคะ .......อยาก ย็ดหีใ รก่อน ......ซี๊ด .....” แพรว ดาวอ้อม แอ้มตอบ เบา ๆ ด้ ยเพราะ ธอก็เร ่มจะมี ารมณ์เ ี่ยนขึ นมาอีก มื่อมื หมอแม้ เปลี่ย จากบีบ ลึงเต้
นมลงมาเ ขี่ยตรง รอยแยกก ลางร่อง หี หทัย ัตน์จ้ งมองท่ นควยหม แม้นที ลุกชูช นพรางร พึงเบา “ตอนนี ้มีหีอย ู่สองหี แต่ควย ีควยเด ยว นี่ถ ามีควย ีกดุ้น นึ่งคง ี จะได้ ไม่ต้อง แย่งกัน ...”
“ อุ๊ย.... ัตน์นี แหละ....พ ูดอะไร ...น่าเกล ียดออก .....” แพรว ดาวต่อว ่าเพื่อ นสาวเบา ๆ แต่หม แม้นก็ ีบห้าม รามเธอ ว้ “อย่ าไปว่าร ัตน์เขา เลยจ๊ะ ...แพรวจ๋ า....จริง ย่างที เธอพูด ........ที่ท มายังไ ่เคยทำ ราวเดี วพร้อม ันถึงส งคนเลย ......ผัวคน เดียวคง ทำไม่ไห ว......ถ้าท ำไม่ครบ ตามสูตร ......จะกลั บเป็นผล ร้าย......เ คราะห์ห นักยิ่ง กว่าเก่ า.........”
“อุ๊ย.ผ วขา....แล วจะทำย งไงดีล ะคะ.” ส งสาวพู ขึ้นแท จะพร้อ กัน หมอ ม้นยิ้ พรางหั ไปหอมแ ้มสองส วข้างล ที “ไม่ ต้องห่ว งหรอกเม ียจ๋า .......ผัวม วิธี...... ้องหาผ ้ช่วยอ กสักคน .....มาช่ว ทำพิธี
“แล้วจะ เอาใครล ่ะ....ผัว า.” หทัย รัตน์เอ ียงหน้า ถามด้วย ความสงส ัย
“ก็ไอ้บ ุญ......ลูก น้องของ ผัวไงล่ ะ” หมอแ ้นตอบย ้ม ๆ
“อุ๊ย ......เด็กน ั่นนะ ......จะดีเ หรอคะ ........แพรว ม่ชอบเ ย.......ตอน แพรวเจอ ตอนเช้า ....สายตา ด็กนั่ จ้องมอ หน้าอก ับสะโพ แพรว....... พรวยัง ึกเกลี ดอยู่เ ย.......ไม่ มีวิธีอ ื่นอีกห รือคะ..ผ วขา...”
“มีวิธี นี้เท่า นั้น......อ ย่าเห็น ว่ามันเ ป็นเด็ก นะ......ควย มันใหญ่ ยาวพอ ๆ ับควยผ วนี่แห ะ.....แถมว ัยมันยั งหนุ่มย ังแน่นก ำลังดี .......สาว ๆ ิดใจมา ลายคนแ ้ว.....ว่ แต่แพร เถอะ...ป กว่าเก ียด......พ โดนควย ันละก้ ขี้คร้ นจะเแอ นหีเด้ รับควย ันตูดไ ่ติดที นอน ............ตกล งนะจ๊ะ ...เมียจ๋ าผัวรับ รอง….เม ยต้องช บ”
“อุ๊ย.... ้า....มาว าเค้า .....ก็ตาม จผัวซิ ะ......แต่ ห้เด็ก ั่นเย็ รัตน์ก อนนะคะ .......แพรว ังทำใจ ม่ได้ ......” เมื อสองสา ตอบตกล หมอแม้ จึงตะโ นเรียก จ้าบุญ ึ่งแอบ ูสองสา อยู่หน าห้องต ้งนานแ
ล้วรอเจ ้านายมั นเรียกจ นควยแข็ งโด่แทบ ระเบิดด ้วยความ เงี่ยน อมันเข ามายืน ลางห้อ แพรวดา ต้องหน บขายกส งมือมา ิดเนิน คกหีด้ ยความอ ยต่อสา ตาของม นที่จ้ งมองตา ุกว
าว ส่วน ทัยรัต ์ไม่ค่ ยอายเท าไหร่เ อกลับแ กท่อนข ขาวอวบ ชว์เนิ โคกหีอ ดสายตา อ้บุญ
พรางทำต าปรือเย ิ้มยิ้ม ยั่วจนม ันแทบอด ไม่ไหวใ นความยั ่วสวาทข องคุณนา ยสาว มั รับถอด ้าออกจ เปลือย ปล่า พล นท่อนค ยยาวให ่ก็ดีด ึงปราก ต่อสาย าสองสา ทำเอาห ทัยรัตน ์ตาลุกว าว อา..ท่ อนควยขอ งมันใหญ ่พอ ๆกั หมอแม้ เลยเพี งแค่ไม มีแฉกเ มือนเจ านายมั แต่ควา ยาวกลั เหนือก ่าท่อน ัวนั้น
บานร่าร าวดอกเห ็ด แม้น ต่แพรว าวเมื่ ชำเลือ ดูก็อด ู้สึกเ ียววูบ รงรูหี คกไม่ไ ้ นี่คว หมอแม้ ที่ว่า หญ่แล้ ยังมีค ยไอ้บุ ที่ใหญ พอ ๆ กั แถมยาว ว่าดูน าเกรงข ม มันยื เก้ ๆ ก ง ๆอยู่ ลางห้อ ชั่วคร ่หมอแม นจึงสั งมันเบ ๆ “ นี่ อ้บุญ ....แกช่ว คุณนาย ทัยรัต ์ก่อนน .....ทำดี ล่ะ....อย ่าให้เส ียชื่อก ูนะโว๊ย ...”
“ส . บ . ม . ย .ห. เดี๋ยวผ มจะ ย . ห . คุณนายใ ห้สุดฝี มือเลย” ไอ้บุญ ับคำแล วขึ้นไ นอนตะแ งร่างเ ียงข้า หทัยรั น์พราง อื้อมม อไปกอด ่างอวบ าวห
อมกรุ่น ซึ่งเธอ ก็ไม่ได ้ขัดขืน อะไรกลั บพลิกตะ แคงร่าง เข้าหา กสองแข กอดตอบ ันดวงต ปรือเย ้มด้วย วามเงี ยนแต่แ ล้งทำเ ียดุถา มัน “ ไห น....เมื่ กี้นี้ กพูดอะ ร........ฮึ ....แกจะ ย . ห. ฉันหรือ ......แกจะใ ช้อะไร . ห . ฉัน.พูด าดี ๆนะ ......ไม่งั ้นโดน..”
“ใช้ไอ้ นี่ไงคร ับ..ย . คุณนายต รงนี้ ” อ้บุญพ ดพรางจ บมือหท ยรัตน์ ห้มาจั ท่อนคว แข็งโด ของมัน ี่ทิ่ม ทงถูไถ ยู่แถว าอ
่อนอวบข าวของเธ อ พร้อม ับมืออ กข้างห ึ่งของ ันก็ตะ บคว้าเ าเนินโ กหีอูม องสาวใ ญ่แยงน ้วกลาง งเขี
่ยกลางร ูหีโคกเ ขี่ยขึ้ นเขี่ยล งแล้วกร ะดกนิ้ว รัวเขี่ ยเม็ดแต กแดงที่ ชูชันจน เม็ดแตด ชี้
เด่สั่น ระริก อ ้งมือม นก็กดค ึงเนิน ีโคกจน ทัยรัต ์ต้องซ ๊ดปากค างเบา ๆ ด้วยควา มเสียว ้องรูด ่อนควย ันขึ้น งเป็นก รตอบโต คราวนี กลับเป นไอ้บุ ที่ต้อ ครางซี ดด้วยค ามเสีย บ้างที ถูกมือ ่อนนุ่ ของสาว วยถ
อกควย
“ โอว...ซ ๊ด....ซี๊ ...โอว..ค ณนายคร บ.......โอว ......เสียว ควย......”
“ ดี........ส มน้ำหน้ า.....มาแย หีชั้น ่อนทำไ ล่ะ......ซ ๊ด..”
“ก็หีคุ ณนาย......ใ หญ่....น่ จับ....น่ เย็ด....ผ มอดใจไม ่ไหว.ซี ด.”
“อุ๊ย..... ล้วควย กเล็กซ เมื่อไ ร่ล่ะ ....ดูซิ.... ำแทบไม รอบเลย หีชั้น ่าเย็ด .....ทำไมแ ไม่เย็ ซะทีล่ ....แยงอย ู่ได้ ......ดูซิน ้ำแฉะหม ดแล้ว.... ี๊ด..” ห ัยรัตน พูดพรา ป่ายท่ นขนขาว วบขึ้น าดเอวไ ้บุญพร งจับท่ นควยมั มาจ่อต างกลาง ู
หีแล้วเ งยหน้าบ อกมันเบ าๆ “ กดค ยเข้าม ซิ......บุ จ๋า....ชั ้นจับคว ยจ่อรูห ีให้แล้ ว....ดันค ยเข้าม ซิคะ....ห มันอยา อมควย .....จนน้ำ ฉะหมดแ ้ว.....ซิ ะ...ซิคะ ....บุญขา. หทัยรั ตน์คราง อ้อนเชิ ญชวนพรา งทำตาหว านเยิ้ม เผยอปาก สีชมพูบ างสวยแล บลิ้นออ กมาเลีย ริมฝ
ีปากยั่ วอารมณ์ เจ้าบุ ไม่รอช าประกบ ากมันล บดขยี้ ากบางส ยขี้อ้ นนั้นแ ้วตวัด ิ้นสาก งเกี่ย กระ
หวัดรัด พัวพันล ิ้นอ่อน นุ่ม ส่ นท่อนล างมันก กระดกก นดันคว เข้าไป ย่างแร ท่อนคว ยาวใหญ ของเจ้ บุญก็จ พรืดเข าไปในร หีทีเด ยวครึ่ ลำยาวท เอาหทั รัตน์ค างอ
ู้อี้ใน ลำคอเนื ่องจากถ ูกเจ้าบ ุญประกบ ปากดูดล ิ้นอยู่ แต่สะโ กผายให ่กลับแ ่นโคกห เข้าหา วยมัน ส วใหญ่ก ะเด้งห เด็กหน ่มกระเ ้าควยไ ่กี่คร ้งท่อน วยยาวข งเจ้าบ ญก็มุด ข้ารูห ห
ทัยรัตน ์หมดลำม ิดด้ามย ันโคนหน อกควยปร ะกบหนอก หีแนบสน ิทปลายค วยยันมด ลูกจนถอ ยหลังเข ้าไ
ปข้างใน ส่วนลึก ของรูหี คุณนาย าวยกสอ มือขึ้ โอบจับ ัวมันล บไล้ไป าพรางก หัวมัน งมาประ บปากจู ตอบมัน ย่า
งสุดแสน เสน่หา จ้าบุญ อดสองม ออ้อมไ จับแก้ ก้นอวบ าวขยุ้ กดเข้า าควยมั พรางโย สะโพกผ ยให้หม นส
่ายเป็น วง ให้ป ายควยท ่บานเป นดอกเห ดของมั ถูไถตุ มเนื้อ ายในส่ นลึกขอ รูหีคุ นายสาว ้องผว
ากอดรัด หลังมัน ไว้แน่น หลับตาป ี๋เบือน หน้าถอน จากการจ ูบปากหน ้านิ่วค ิ้วขมวด ห่อปากค ราง
การเส่า “ โอว..... ี๊ด....อู ......เสีย ......เสีย ในรูหี หลือเก น.....บุญ า.......ซี๊ .....โอว.... ัวควยบ ญมันถู ้างในร หี.....ซี ด.....ควยบ ุญทำไมย าวอย่าง นี้.......อ ยควยเข ารูหีล กสุด ๆเ ย....อูย ....ทั้งเ ียวทั้ มันรูห เลยค่ะ ....บุญจ๋ .......”
“ ซี๊ด .....รูหีค ณนายก็ ิตรัดค ยดีเหล อเกิน ........คุณน ยเคยเจ ควยยาว ๆแบบนี้ มั้ย....... คยโดนค ยเข้าห ลึก ๆแบ ควยผมม ้ย.....คุ นายจ๋า ....”
“ซี๊ด..... ม่เคยเ อค่ะ...... ม่เคยโ นค่ะ ..........บุญ ๋า.....อูย ส์.....มีค ยบุญนี แหละเข าลึกที สุด.....ซ ๊ด.....บุญ ขา......รู้ มั้ยคะ .....ข้างใ รูหีที ควยบุญ ำลังถู ถอยู่เ ี่ย....ยั งไม่เคย มีควยใค รเข้าไป ถึงเลยน ะคะ.....ซี ด.....มีค ยบุญนี แหละเข าไปถูเ ็นควยแ กเลยละ .....รู้มั ย.......โอว ....เหมือ โดนเปิ บริสุท ิ์เลย .....ซี๊ด”
ภาพที่ท ่อนควยข องไอ้บุ ญเสียบเ ข้าจมมิ ดในรูหี ของหทัย รัตน์แล ะเสียงค รางของค ู่เย็ดต ่าง
วัยทั้ง สองสร้า งความเง ี่ยนง่า นให้กับ แพรวดาว ที่นอนต ะแคงร่า งโดยมีห มอแม้นน อนโอบกอ ดบี
บคลึงเต ้านมอวบ หยุ่น เ อรีบพล กร่างห นมาหาม นป่ายท อนขาขา อวบพาด ับเอวห อแม้นบ าง แล้ว อดมือล จับท่อ ควยแปล ประหลา เข้าจ่ ตรงกลา รูหีที เปียกเ ิ้มไปด วยน้ำเ ี่ยน
“โอว........ ัวขา...... งี่ยน ......เมียเ งี่ยนคว ยผัว..โอ ......ดันค ยเข้าห เมียซิ ะ.....เมี จับควย ่อรูหี ห้แล้ว ......ผัวจ๋ า.”
“ ถ้าเม ยเงี่ย ควยผัว ่ะก้อ ......แอ่นห ีเข้ามา อมควยผั วซิจ๊ะ ...ผัวจะต ั้งควยร อ......เมื่ อกี้นี้ ผัวเย็ด หีเมียแ ล้ว......ตอ นนี้ให้ เมียเย็ ดควยผัว บ้าง....ด มั้ย.....เ มียทำได ้มั้ย.....
“ดีค่ะ ....ดี...ได ....ได้ค่ .....สำหร บผัวคน ี้เมีย ำได้ทุ อย่าง ......ก็เมี ยหลงควย ผัวนี่ค ะ.......ซี๊ .......อูย ......ควยผั วเข้าหี เมียแล้ ว......ซี๊ด ......แอ่นค วยอีกค่ ะ.....เมีย ะกระเด าหี...ซี ด..โอว.... อว.....โอ ........”
แพรวดาว กดโคกหี เข้าหาค วยหมอแม ้นเพียง สามสี่ท ีท่อนคว ยดำทั้ง ลำก็มุด เข้าไปฝ ังแน่นใ นรู
หีมิดด้ ามยันโค น ทั้งส งปล่อย ห้ควยแ ะหีได้ ยอกล้อ ีบรัดก นเพียง ั่วครุ แพรวดา ก็พลิก ่างดัน มอแม
้นลงนอน หงายส่ว นเธอก็พ ลิกขึ้น ไปนอนคว ่ำถ่างข าคร่อมม ันไว้โด ยไม่ให้ ควยหลุด จากรูหี แล้
วใช้สอง มือวางบ นหน้าอก ของหมอเ ฒ่ายันก ายลงขึ้ นมานั่ง ยอง ๆ ก่ นที่จะ ำตาปรื เยิ้มย ้มหวาน ห้มันพ างจีบป กอ้อน “ ผัวคอยเ ด้งควยร ับนะคะ .......เมีย ะกระเด าหีเย็ ควยผัว อง.......”
“จ๊ะ.....จ ะ.เมียจ ๋า.......เอ าผัวแอ นควยให แล้ว....... มียยกห กระเด้ ควยผัว ลยจ๊ะ .......ค่อย ก่อนนะ ......ช้า ๆ ......ผัวจะ ดูควยผั วเข้าหี เมีย......”
อุ๊ย...ผั วนี่ล่ะ .....ให้เค าเย็ดเ งยังไม พอ........ย งจะดูห เค้าอม วยอีก .....ไม่ให ดูนะ..... ค้าอาย .....หลับต เดี๋ยว ี้นะ..... ล้วห้า แอบดูล ะ....ถ้าไ ่เชื่อ ะขมิบห รัดควย ห้ขาดเ ย.....นี่ ....นี่...น ่....อย่า งี้....กล ัวมั้ย .....อุ๊ย .....อุ๊ย .....ซี๊ด .....สู้เห อ.....สู้ หรอ.....ซี ๊ด......โอว .... ”แพรวดา วแกล้งท ำเสียงด ุแต่ยิ้ มตรงมุม ปากชี้น ิ้วจิ้ม หน้าผาก หมอแม้น พรางขมิ บรูหีบี บตอ
ดควยได้ สองสามท ีก็ต้อง ผวาร่าง ลงกอดมั นครางกร ะเส่าเม ื่อมันเ กร็งควย พองในรู หีเป็นก ารต
อบโต้พร างกระซิ บที่ริม หูเบา ๆ เป็นผั เมียกั แล้ว...เ าไม่อา กันหรอ จ๊ะ.....เ ียจ๋า .....ถ้ามั แต่อาย ันจะสน กได้อย างละ .......เดี๋ วเมียก ดูด้วย ิจ๊ะ.....ซ ี๊ด.....มั สร้างอ รมณ์ดี ะ.......จะไ ด้เสียว มาก ๆ ไง ...... ”หมอแม้ นพูพราง ใช้ลิ้น เลียใบห ูทำเอาแ พรวดาวห ัวเราะค ิกคิกด้ วยความจ ั๊กจี้บ ิดหน้าส วยเ
ข้าหอมแ ก้มมันฟ อดใหญ่แ ล้วพูดเ สียงหวา นอ้อนมั นเบา ๆ “ โถ......เมี ยแค่ล้อ เล่นเอง .....ทำไมจ ไม่ให้ ูเล่าจ ะ.....ก็ท ้งตัวแ ะหัวใจ มียเป็ ของผัว ล้ว.......ผ วจะเอา ังไงเม ยตามใจ ัวทุกอ ่างเลย .......คอยด ดี ๆล่ะ ๊ะ.......เม ียจะทำใ ห้ผัวดู ...”เธออ้ อนจบแล้ วดันตัว ขึ้นมาน ั่งยอง ในท่าเ ่าค่อย ๆ ยกสะโ กลอยสู ขึ้นมา ้า ๆ ท่อ นควยแปล กประหลา ดก็รูดอ อกมาจาก รูหีรั้ งเอาแคม แดงในรู หีที่เอ ่อเยิ้ม เป็นมัน วาวด้วย
น้ำเงี่ ยนแบะปล ิ้นออกม าตามควย เม็ดแต แดงปลิ นม้วนข ้นชี้เ ่ แพรวด วเธอยก ะโพกขึ นจนควย ทบหลุด ล้วคาไ ้ชั่วค ู่ก่อน ี่จะค่ ย ๆ ดัน ะโพกกด ีลงอมค ยช้ากล บแคมหี วบขาวแ ะเม็ดแ ดก็ม้ว ผลุบตา ควยเข้ ไปจนสุ ลำยาวเ
นินโคกห ีประกบห นอกควยเ ธอส่ายส ะโพกผาย คลึงหนอ กหีกับห นอกควยห มอแม้นส องสามที แล้วยกก ้นถ
อนหีออก กระเด้า หีเย็ดค วยจากช้ า ๆ ค่อย พิ่มคว มเร็วแ ะแรงขึ น สายตา ของหมอแ ม้นและแ พรวดาวต ่างหน้า แดงก่ำจ ้องมองส งครามกา รต่อสู้ ของหีแล ะควยตาเ ขม็งร
าวกับจะ เก็บไว้ ในความท รงจำ
“อูย.....ซ ๊ด....ผัว จ๋า........ด ซิควยผ วถูแคม ีเมียป ิ้นเข้ ปลิ้นอ ก......ซี๊ ....อูย ........มิน่ ล่ะ......เ ียถึงเ ียวหี.. สียวแต ......อูย .......เย็ด องก็ดี ปอย่าง ะ......จะเ ็ดช้าห ือเร็ว ็ได้...... ี๊ด.....เห ็นควยเข ้าหีชัด มั้ยคะ ......ซี๊ด .....อา.....ส ใจมั้ย ะ......ผัว า..........เม ยเย็ดอ ่างงี้ ีมั้ยค .....เสีย ควยมั้ คะ.......ซี ด” แพรว ดาวกระเ ด้าหีไป พรางส่ง เสียงใส อ้อนถาม คู่เย็ด ไม่ขาดป ากสร้าง ความเงี ่ยนให้ห มอแม้น
สุดขีด ถมรูหี ี่ฟิตก ะชับรู ลำควยม นตลอดท ้งลำขอ สาวสวย ั้นมัน ั้งดูด ั้งตอด วยจนแท จะ
กลั้นคว ามเสียว เอาไว้ไ ม่อยู่ ันขบกร มกรอดส งมือจั ข้อเท้ สาวสวย ว้เป็น ลักยึด รางเด้ ควยขึ้ รับการ ระเด้า ีไ
ม่ขาดจั งหวะ “ ซ ๊ด....ดี ....ดี...ดี ๊ะ.......เม ยจ๋า .........ผัวเ สียวควย จังเลย ........เมีย ๋ากระเ ้าหีเก งจริง ๆ ......ซี๊ด
“ซี๊ด..เ ียก็เส ยวรูหี ่ะ........อ ๊ย......เก งสำหรั ผัวคนน ้แหละจ า......ผัว พรวที่ ้านนะ .......แพรว ะเด้าไ ่กี่ที ้ำควยเ าก็แตก ล้วล่ะ .....ซี๊ด .....แพรวย งไปไม่ ึงไหนเ ย......ไม่ หมือนผ วคนนี้ ........ซี๊ด ..บีบนมใ ้เมียด วยซิคะ ....ผัวจ๋ ....วันนี เมียมี วามสุข ี่สุดเ ยค่ะ..... ี๊ด......เ ี๋ยวเร น้ำหีน ำควยออ พร้อมก นนะคะ .....ผัวจ๋ ...”
“ ได้ ..... ี๊ด....ได จ๊ะ.....ผ วจะพยา าม.....โอว .....แต่เม ยกระเด าหีเก่ จริง ๆ .....ซี๊ด ......แถมเซ ็กส์อีก ต่างหาก .....ผัวเส ยวควยแ บทนไม่ หวแล้ว ๊ะ.....ซี ด..”
“ อุ๊ย ......อย่าน ะ....อย่า พิ่ง....ซ ๊ด...รอ ....เมียก อน...เมี กำลังม นรูหี.... นอีกนิ นะคะ...... ัวขา....ซ ี๊ด......อู ย...”
“ซี๊ด...โ อว....กระ ด้าแรง เร็ว ๆ .....ผัว..... ัวทนไม ไหวแล้ .......โอว... อว.......น้ ำควยผัว ออก.....ออ แล้วจ๊ ...........ซี ด..อูย.... หมอแม้ สุดจะท ได้มัน งกหัวข ้นสองม อจับแก มก้นขา ดันให้ นอกหีล แนบสนิ กับหนอ ควย
แอ่นตูด ส่ายเกร ็งควยฉี ดพุ่งน้ ำควยเหน ียวข้นเ ข้าไปใน รูหีปรี ๊ดปรี๊ด ทำเอาแ รวดาวต องผวาค างตามจ งหวะน้ ควยที่ ีดพุ่ง ข้าราด ดมดลูก อา....ซี๊ ด......ซี๊ด .....อูย..... ัวจ๋า .....รอเมี ก่อน..... ้ำหีเม ยก็กำล งจะออก ......ซี๊ด ......รอเมี ยก่อนนะ .....อูย..... วยผัวพ งคับรู ีเมีย ......รอเมี ยด้วยนะ .....ซี๊ด... อก่อน ....”
แพรวดาว หน้านิ่ วคิ้วขม วดยกก้น กระแทกห ีลงกระเ ด้าควยถ ี่ยิบเพ ื่อที่จ ะขึ้นสว รรค์ตาม หมอ
แม้นที่ ถึงจุดส ุดยอดไป ก่อน เธ กระเด้ ไปประม ณสิบคร ้งน้ำห ใกล้จะ อกอยู่ ล้ว แต่ ลันท่อ ควยหมอ ม้นที่ ่นน้ำค ยออกไป ่อนหน้ นี้ดัน าอ่อนต วลงจนห ุดจากร หี มิใย ที่เธอจ ะพยายาม คว้ามาจ ่อรูหีอ ีกครั้ง แต่มันก ็คอพับค ออ่อนหม ดพิษสง ร้างคว มหงุดห ิดเงี่ นง่านใ ้แพรวด วเป็นย ่งนัก “ อูย.......ผ วจ๋า.....ซ ี๊ด...เมี ยเงี่ยน .ควยผัว ........เย็ด ีเมียต อนะ....อี กนิดเดี ยวน้ำหี เมียจะอ อกแล้ว ....ซี๊ด... ำไมควย ัวอ่อน ปล่ะ....ท ให้มัน ข็งอีก ิคะ.....”
“ขอเวลา ให้ผัวพ ักสักคร ู่......ผัว น้ำควยอ อกมาสาม ทีแล้ว ....มันเล อ่อน....เ ียให้ไ ้บุญช่ ยก่อนก ได้นะ ........ผัวเ ลียเหล อเกิน.”
“ อุ๊ย .....ไม่เอ ค่ะ......แ รวไม่อ ากเย็ด ับนายบ ญ ......อยา กเย็ดกั บผัวมาก กว่า .........เดี๋ ยวเมียด ูดควยให ้นะจ๊ะ ......มันจะ ได้แข็ง .......เย็ด ีเมียต อ.......... ”แพรวดา วพูดจบก ็คว้าท่ อนควยก้ มหน้าสว ยลงแลบล ิ้นเลีย ปลายควย ที่เลอะ ไปด้วยน ้ำเมือก เหน
ียวข้นโ ดยไม่รั งเกลียด มืออีก ้างหนึ งก็ใช้ ิ้วเขี ยแยงรู ีด้วยค ามเงี่ น มันก็ ่าเห็น จหมอแม นอยู่ห อก ด้วย วัย 50 ปี ศษของแ กับสอง าวไฟแร สูงที่ ดอยากม นาน ถึง ม้แกจะ ามารถเ ็ดพวกเ อจนน้ำ ีแตกคา วยมันม แล้วคน ะครั้ง ต่ก็หา ำให้พว เธอหาย
อยากไม่ แต่มัน หมือนก บยิ่งเ ิ่มควา เร่าร้ นและคว มเงี่ย ให้กับ องสาวม กขึ้น แ รวดาวพ ายามอม ูดควยห อแม้นอ ู่ชั่ว รู่แต่ วยแกก็ ังคอพั คออ่อน ำให้เธ หงุดหง ด
เงี่ยนง ่านยิ่ง นัก หัน ปมองดู ทัยรัต ์เพื่อ สาวที่ อนนี้อ ู่ในท่ ครึ่งน ่งครึ่ นอนเอน ่างพิง มอนกับ
หัวเตีย ง ขาอวบ าวพาดก บบ่าขอ เจ้าบุ ซึ่งใช สองมือ ับหัวไ ล่ของเ อไว้พร งสาวท่ นควยกร เด้า
เย็ดหีส าวใหญ่พ รวด ๆ หท ยรัตน์ ูดปากค างเร่า ๆ ก้มหน าลงมอง นินเนื อตรงหว างขาที ถูกควย ด็กหนุ มทะลวง ย็ด
“ซี๊ด .......อูย ......บุญจ๋ า.....ซี๊ด ......เสียว รูหีจัง เลยค่ะ .......โอว ......ตายแล ้วควยบุ ญเย็ดจน แคมหีปล ิ้นเข้า ปลิ้นออ ก.......ซี๊ .....มิน่า ล่ะ....อู ....ทั้งเ ียวทั้ มันรูห เลย....ซี ๊ด....”
“ซี๊ด .........ผมก็ มันควย .......หีคุ นายเย็ มันควย ีจริง ๆ ......ผมเย็ ดอย่างน ี้.....ดีห ือเปล่ ........ถูก จหรือเ ล่าจ๊ะ .......คุณน ยจ๋า ........”
“จ๋า........ ี..ดีจ๊ ......ถูกใ จ๊ะ.....บุ ญขา........อ ย......สาว วยยาว ๆ .....ซี๊ดแ ล้วหีพี ่ล่ะ....ด มั้ย ........ซี๊ด .....ถูกใจ ั้ยคะ .....บุญจ๋ .”
“ถูกใจซ ิจ๊ะ .........คุณน ายคนสวย ......ขาวก็ ขาว.....ตู ก็บ๊ะ ....หีใหญ แต่ฟิต ัดควย ......ซี๊ด .....อย่าง ี้ให้เ ็ดทุกว นก็ไม่ บื่อหร กจ๊ะ .........อูย ....คุณนา หีใหญ่ ...”
“อุ๊ย ......เรียก คุณนายห ีใหญ่ลย หรือ ...........หีพ ่ใหญ่ม กเหรอ .......ซี๊ด ........อย่า .โกหกนะ .......เดี๋ วพอไปเ ็ดหีสา ๆ .......ก็ ืมหีพี ......”
“หีใหญ่ ไม่ใหญ่ ก็ดูซิ ......อูย .......มือป ดยังไม มิดเลย .....” ไอ้บ ุญสอดมื อเข้าไป ตะปบโคก หีโหนกน ูนของหท ัยรัตน์ เอาไว้พ รางใช้น ิ้วบีบบ ี้เม็ดแ ตดแดงท
ี่ขี่สั นควยมัน คุณนาย าวต้อง วากอดห ังมันไ ้แน่นส ดปากเร า ๆ ด้วย ความเสี ยว “ซี๊ ....อูย .......บุญจ า......โอว ......เสียว ทั้งรูห ี.....ซี๊ด .....เสียว ั้งแตด .......ซี๊ด .....อา......เ ็ดหีแร ๆ......บี้ แตดเร็ว ๆ ........โอ พี่แทบ ะสำลัก วามสุข ายแล้ว ........บุญจ า........พี รักเธอ ......มาเป็ นผัวพี่ อีกคนนะ .......บุญจ า......ผัว ๋า.........เ ็ดหีเม ยแรง ๆ .......เร็ว .......น้ำ ีเมียใ ล้จะออ แล้ว....... ูย.......คว ยผัวทั้ งใหญ่ทั ้งยาว ........แข็ง ี..........ซี ๊ด......มัน เสียดสี หีเมีย .........โอวเ สียวหีจ ะทนไม่ไ หวแล้ว ......โอว..... ๊าย.....ผ วขา....นะ .....น้ำหี มียแตก ล้ว.....ก ควยลึก .........อา .....อา......อ ......ซี๊ด .......อุ๊ย .....น้ำคว ผัวก็อ ก.....ดีจ งเลยน้ หีน้ำค ยออกพร อมกัน ........เมีย ุ่นรูห ...ซี๊ด .....เอาน้ ควยออก นรูหีเ ียเยอะ ๆ นะคะ .....เมียจ ขมิบหี ูดน้ำค ยผัว..... า....อา..อ .... ซี๊ด”คู ่เย็ดทั ้งสองกอ ดกันกลม ต่างฝ่า ยต่างขม ิบฉีดพุ ่งน้ำหี น้ำควยอ อกมาตอบ โต้กันอ ย่า
งเนืองน องไหลล้ นหีออกม าหยดลงม าเปื้อน ผ้าปูที ่นอนเป็ นด่างดว ง ทั้งส งกอดกั นิ่งหอ หายใจร รวยเมื อพากัน ูงมือข ้นสวรร ์พร้อม ันได้ส เร็จ แต สำหรับ พรวดาว ล้วกลั ยิ่งเพ ่มความ งี่ยนง านให้ก บเธอมา ยิ่งขึ น มือหน ึ่งถอกค วยหมอแม ้น ส่วน ืออีกข างใช้น ้วเขี่ แยงรูห ตาก็จ้ งมองภา การเย็ อันดุเ ือดของ ู่เย็ด ั้งสอ
งไม่กระ พริบ เห นหทัยร ตน์คลา จากการ อดเจ้า ุญเอนร างลงพิ หมอนเห ียวหน้ มาพูดก บแพรวด ว “แพรว ๋า........ใ ้บุญเย ดเถอะจ ะ.......จะไ ้หายเง ่ยน.....ค ยบุญน่ ........ยาวด ีนะ.....ลอ เย็ดคว ยาว ๆ .... ล้วแพร จะติดใ .......บุญจ ๋า...ช่วย เย็ดแพร วทีซิ ......สงสาร แพรว......ช ักควยออ กก่อนซิ ........แหมค ยไม่ยอ หดเลยน ........ยัง ข็งปั๋ คับรูห อยู่เล ....นี่ขน ดเย็ดห พี่จนน ำควยออ เต็มรู ีแล้ว .......ยังไ ่ยอมหม ฤทธิ์อ ก....ซี๊ด ...” แพรว าวหน้า ดง เบือ หน้าหล สายตาเ ้าบุญท ่จ้องม งมา พลิ กร่างหั นสะโพกอ วบผายให ้มันซึ่ งตอนนี้ หมอแม้น ได้ออกไ ปจากห้อ งแล้วโด ยอ้างว่ าไปทำพิ
ธีต่อ ซ ่งความ ริงแล้ หมอเจ้ เล่ห์ต องการอ กไปพัก าอะไรก นเพื่อ รียกพล งกลับค นมาเย็ อ
งสาวต่อ ไอ้บุญ มยิ้มม งสะโพก วบขาวพ างคิดใ ใจ หยิ่ นักเหร แม่คุณ ายคนสว วันนี้ ม่พ้นค ยกูแน่ ๆ อาจาร ์น่ะสา ทีก็จอ แล้ว เด ๋ยวกูจ เย็ดให ลืมลูก ืมผัวเ ย ดูโชว ์สด ๆ ไป ่อนก็แ ้วกัน ม ันคิดพร างหันมา ทางหทัย รัตน์อี กครั้งห นึ่ง
“ มันไม ยอมหดง าย ๆ หรอ กครับ .......คุณน ย.....สงสั ยมันติด ใจรูหีค ุณนายเข ้าแล้วล ่ะ........ส่ นคุณนา แพรวดา แกคงไม ให้ผมเ ็ดมั้ง .....เมื่อ ี้แกก็ ูดแล้ว .......ให้ผ เย็ดหี ุณนายต อดีกว่ .....รู้มั ้ยหีคุณ นายเย็ด มันควยส ุด ๆ เลย
ไอ้บุญพ ูดพรางค ่อย ๆ สา ควยชัก ข้าชัก อกรูหี ้า ๆ ได ยินเสี งท่อนค ยแหวกน ำเมือก หนียวข นที่ขั เอ่อนอ รูหีจน กิดเสี งดังเฉ ะแฉะ
“อุ๊ย..... ุญขา..... ี๊ด.....เย ็ดต่อเล ยเหรอคะ .... เสียงมั นดังน่า เกลียดจ ัง....อูย .....ชักคว ออกก่อ เถอะ....เ ดี๋ยวค่ อยเย็ด ......ให้พี ่ไปล้าง หีก่อนน ะคะ........อ ย...มันแ ะไปหมด ล้ว .....ซ ๊ด”
“ ไม่ต้ งล้างห อกครับ .....ใครว่ น่าเกล ยด......ก็ มกับคุ นายเป็ ผัวเมี กันแล้ .......เสีย งควยกับ หีน่ะเพ ราะจะตา ย.....ให้น ำหีผสม ้ำควยใ ้ทั่วก อน.นะจ๊ ะ.........จะไ ด้เป็นผ ัวเมียก ันสมบูร ญ์แบบ ”
“ อุ๊ย.... ี๊ด...ใค เป็นผั ใครเป็ เมีย..... ี้ตู่”
“ไม่รู้ ล่ะ.......... มื่อกี ตอนน้ำ กล้จะอ ก.........ใค เรียกผ ว่าผัว ๋าเรีย ตัวเอง ่าเมีย ม่ขาดป กล่ะ.....”
“ก็เมื่ อกี้.....ซ ๊ด...เสี วหี.......น ้ำหีมัน จะออกนี ่นา........บ ญนี่เห ะ....มาว่ าเค้า....
“งั้นจะ เย็ดให้ เสียวหี อีก......จะ ได้เรีย กผัวเรี ยกเมียอ ีกไง”
“อุ๊ย ......นี่..... ยากได้ ี่เป็น มียจริ ๆ เหรอ ะ...ไม่ก ัวเขาว าได้เม ยแก่เห อ......บุญ ๋า......ซี ด.....พี่แ ก่แล้วน ะ.”
“โถ.....ไม แก่หรอ ครับ .........ผมชอ บวัยขนา ดคุณนาย นี่แหละ .........กำลั งดี....อะ รอะไรก สุดยอด ั้นหนึ ง.......แถม าวสวยอ ่างนี้ ....เย็ดใ ้ทั้งว นไม่มี บื่อ....”
“อุ๊ย .......ซี๊ด .....อะไรค ....ที่ว่ าสุดยอด ชั้นหนึ ่งนะ....ซ ๊ด......” ห ัยรัตน เงยหน้ ขึ้นถา เจ้าบุ ด้วยคว มสงสัย รางสอง ือเอื้ มมาจับ อวมันโ กเข้าอ ก
พร้อมกั บแอ่นหี รับการก ระเด้าโ ดยไม่สน ใจน้ำหี น้ำควยท ี่ไหลล้ นจากรูห ีออกมาเ ลอะโคกเ นิน
หีและหน อกควยจน ขนหมอยด ำเปียกล ู่
“ก็ตรงน ี้ไง.สุ ยอดชั้ หนึ่ง.... ี่.........น ่......นี่ ” ไอ้บุ ญคว้าเต ้านมอวบ บีบคลึง อย่างมั นมือ มื อีกข้า ยันหัว ตียงไว สาวควย ระแทกห ฉึกฉึก “นมก็อว บแน่น..... ี๊ด...หี ็โคกนู เป็นหล งเต่า .....แถมรู ีก็ฟิต ูดตอดค ย.....อย่ งงี้ไม เรียกว าสุดยอ ชั้นหน ่งได้ย งไงล่ะ .......คุณน ยคนสวย ..” หทัยร ัตน์อมย ิ้มยกมื อมาโอบร อบคอคู่ เย็ดเอี ยงหน้าห ระซิบอ้ อนเบา ๆ ปากหวา นจังเลย ...บุญจ๋า .....ถ้าชอ จะมาให เย็ดบ่ ย ๆ นะจ ะ....ซี๊ด ....แต่ตอ นี้เย็ ให้น้ำ ีพี่ออ ก่อน ........ซี๊ด .......พี่เ ี่ยนอี แล้ว...... ย็ดแรง ซิคะ .......อุ๊ย ...ชักควย ออกทำไม คะ......เย็ ดหีพี่ซ ิ......พี่เ งี่ยน ......อย่าแ กล้งพี่ ซิ...” ไอ บุญเชย างคุณน ยสาวให เงยขึ้ มาจูบป กเบาแล กระซิบ ิมหูเส ยงแหบ “ ก็คุณนา ยให้ผมเ ป็นผัวห รือยังล ่ะ.......ถ้ ไม่ใช่ ัวเมีย ะเย็ดก นอย่าง รล่ะ...... มไม่อย กเป็นช ้นะ....คุ นายคนส ย” หทัย รัตน์ต้ องหยิกม ันที่หล ังด้วยค วามหมั่ นไส้ “อ ๊ย..นี่แ น่ะ...ก็เ มื่อกี้ ก็บอกแล ้วไงว่า เป็นผัว พี่อีกค นหนึ่ง ......ใครว่ าชู้ละ .....ผัวจ๋ .....อย่า กล้งเม ยซิ......เ ียเงี่ นควยผั นะ.....เย็ ดหีเมีย ต่อซิคะ ......ผัวขา ..” ไอ้บุ ญจับมือ ทั้งสอง ข้างของ หทัยรัต น์ดึงให ้ลุกขึ้ นเดินมา ยืนกลาง ห้องแล้ วกดหัวไ หล่เธ
อลงนั่ง คุกเข่า พลันท่ นควยหั บานก็ผ าดชี้อ ู่ตรงห ้าคุณน ยสาว หท ยรัตน์ าเยิ้ม งยหน้า ึ้นค้อ ให้เจ้ บุญอย่ งน่ารั เมื่อร ้ว่าคู เย็ดหน ่มต้อง
ารให้เธ อทำอะไร คุณนาย าวจึงเ ื้อมมื มาจับท อนควยแ ็งยาวน ้นให้ก ะดกชี้ ึ้นข้า บนแล้ว ้มหน้า งแล
บลิ้นสี ชมพูออด มาเล็มเ ลียพวงก ระโปกยา นใหญ่จน ไข่ทั้ง สองใบพล ิกไปพลิ กมาก่อน ที่จะอ้ าปา
กอมไข่ไ ปดูดเลี ยในปากท ีละข้าง สลับกัน ไปสร้าง ความเสี ยวให้เจ ้าบุญจน ต้องครา งซี๊ดออ กมา
คุณนายส าวสะใจย ิ่งนักท ี่ก่อนห น้านี้เ ธอถูกมั นปลุกเร ้าอารมณ ์เงี่ยน จนสุดทน แต่มันก ลับ
เล่นตัว คราวนี แหละจะ ก้แค้น ห้เสีย จนน้ำต เล็ดเล เธอคิด รางเลี เลยเข้ ไปแหงน น้าขึ้ ฉกลิ้น ุ่มขึ้ ไปละเล เลียรู ูดสีม่ งคล้ำอ ่าง
ไม่รังเ กลียดทำ เอาเจ้า บุญขนลุ กซู่ถ่า งขาออกส ั่นระริ กสองมือ บีบไหล่ ขาวคราง ลั่น “ โ ว......ซี๊ ........โอย .....คุณนา จ๋า.....เ ียจ๋า.... ี๊ด.......เ สียวตูด .......พอ....พ แล้ว..... ี๊ด....หย ดก่อน.... ซี๊ด....... อว”
หทัยรัต น์ถอนหน ้าออกเง ยขึ้นยิ ้มให้เจ ้าบุญอย ่างสะใจ ก่อนที่ จะตวัดล ิ้นออกล ะเลงเลี ยท่
อนควยแข ็งโด่จา กโคนควย ขึ้นไปท ั่วทั้ง ลำยาวจน ถึงส่วน ปลายหัว บานแล้ว ห่อปลาย ลิ้นฉกเ ลีย
รูเล็ก บนหัวบ นจนน้ำ มือกเห ียวที่ อ่อนอง ริ่มรู ูกลิ้น ธอเลีย นเกลี้ งเกลา ค ุณนายสา วถอนหน้ าออกมาเ ล็กน้อย เงยหน้า สวยหวาน เยิ้มขึ ้นมองไอ ้บุญก่อ นที่จะค ่อยอ้าป าก
บางสวยเ ข้าอมท่ อนควยแข ็งโด่ช้ า ๆ มันส ้างควา เสียวแ ะความเ ี่ยนให เจ้าบุ เป็นทว คูณเมื อรู้สึ อุ่นวา ไปทั่ว ำควยแ
ละมองเห ็นท่อนค วยของมั นค่อย ๆ มหายลง ปในปาก องคุณน ยคนสวย ้า ๆ จน กือบหม ลำปลาย ัวบานช ผนังใน อหอย หท ยรัตนอ กแรงดู ควยคู่ ย็ดจนแ ้มตอบก อนที่จ ถอนปาก อกช้า ๆ จนเกือ หลุดแล วโยกหน าลงอมเ ้าไปให ่ใช้ริ ฝีปากบ งสวยรู ควยเข้ ออกสลั กันไป เ ้าบุญก เอื้อม ือมาจั ประคอง น้าสวย ว้พราง อ่นตูด าวควยก ะเด้าเ ็ดปากส ยของคุ น
ายสาวช้ า ๆ อย่า เงี่ยน ่านและ ะใจ “ อ ย.....ซี๊ด ......เสียว ......ซี๊ด .......เสีย ควยจัง ลย.......คุ นายจ๋า ......เมียจ ๋า.......ดู ควยเก่ จังเลย .......อูย ......สุดยอ ด......ซี๊ด ......รูหีก ็เย็ดมั น........ซี๊ ...ปากก็ ย็ดมัน ......โอว..... ี๊ด......อ ย....ไม่ไ หวแล้ว .......คุณน ยจ๋า .........เมีย จ๋า.....นะ .....น้ำคว จะแตก ........อูย . ตกแล้ว ......อูย ......ดูด..... ูดควยแ ง ๆ .....ซี ๊ด.....ซี๊ ......อ๊าก ์.............” ไอ้บุญ ้องครา เสียงล ่นห้อง มื่อมั พบกับค ามเสีย สุดขีด องมือจ บหน้าส ยไว้แน นกด
ควยลงไป จนสุดคอ หอยเกร็ งตูดฉีด พุ่งน้ำ ควยเหนี ยวข้นเข ้าปะทะผ นังคอหอ ยจนหทัย รัตน์แท บสำ
ลักแต่เ ธอก็พยา ยามขยอก กลืนกิน น้ำควยค ู่เย็ดห นุ่มลงท ้องจนหม ดทุกหยด หยาดแล้ วจึงผงก หัว
ถอนหน้า ออกจนคว ยหลุดจา กปากเสี ยงดังจ๊ วบ คุณน ยสาวหน าแดงก่ ด้วยคว มเงี่ย สุดขึด อบหายใ จนทรวง กกระเพ ่อม มือ จับท่อน ควยแข็ง โด่ดึงม าที่เตี ยงนอนจน เจ้าบุญ ต้องแอ่ นตูดเดิ นตาม เธ รีบผลั เจ้าบุ ลงนอนห ายใกล้ กับแพร วดาวที่ นอนถ่าง ขาแยงรู หีอยู่บ นเตียง ทัยรัต ์ก้าวข ้นนั่ง อง ๆ คร่ อมตรงส่ วนกลางข องลำตัว มือจับ ่อนควย ข็งโด่ ั้งขึ้ จ่อหมั ตรงปาก ูหีแล้ ห่มสะโ กอวบกด หนกหีล ปะทะหน กคว
ยเสียงด ังผลับ ่อนควย องเจ้า ุญทั้ง ำก็แหว จมเข้า ปในรูห โคกทีเ ียวมิด ำยาว ปล ยหัวบา ยันมดล ก สร้าง ความเสี ยวให้คุ ณนายสาว จนต้องห ่อปากคร างกระเส ่าโยกบิ ดตูดกลม ผายส่าย เป็นวงเ พื่อใ
ห้หัวบา นควานมด ลูกจนทั ่วถึงทุ กซอกทุก มุม “ โอ ......ซี๊ด .......ผัวข .......ควยผ วเข้าห เมียลึ ดีจัง .......ซี๊ด .....เสียว ูหี.....เ ียวมดล ก..... คอยเด้ง ควยรับน ะคะ.......ผ วจ๋า.....เ มียจะกร ะเด้าหี เย็ดควย ผัวเอง ........ซี๊ด ......” สอง ือเรีย งามของ ทัยรัต ์จับที ไหล่ไอ บุญไว้ น่นแล้ เธอก็ย สะโพกก ะเด้าโ กหีเข้
าเย็ดคว ยขึ้น ๆ ง ๆด้วย ความเงี ่ยนง่าน สุดขีด ่ายเจ้ บุญก็ค างด้วย วามเสี วควยเช นกันสอ มือของ ันจับแ ้มสะโพ ผายใหญ ของคุณ าย
สาวช่วย ยกให้ก้ นขาวใหญ ่ของเธอ กระเด้า ได้หนัก หน่วงยิ ่งขึ้นพ รางแอ่น ควยรับไ ม่ขาดจั งหว
ะ กระเด าแต่ละ รั้งปล ยหัวบา กระแทก ันมดลู ทุกครั งสองเต านมเต่ ตึงของ ธอกระเ ื่อม
ไหวตามจ ังหวะกร ะเด้าช่ างยั่วเ ย้าชวนใ ห้ดูดเล ียเหลือ ประมาณ
“ อูย....... ี๊ด ..........ควย ข็งดีจ ง.......ซี๊ ...ผัวจ๋ ......เมีย สียวหี ........เสีย มดลูก ............ซี๊ ด.........ผัว จ๋า.........ด ีมั้ยจ๊ ะ.......เมี เย็ดให อย่างน ้.........ซี ด.......เสี วควยมั ยคะ......... อบมั้ย ะ.......หีเ มียยังเ ย็ดมันค วยอยู่ห รือเปล่ า...ผัวจ๋ า”
คุณนายส าวฉอเลา ะคู่เย็ ดหนุ่มเ สียงสั่ นพร่า ส วนเบื้ งล่างก ห่มตูด ระเด้า ีลงกระ ทกควยอ ู่ผลับ อย่างไ ม่ยอมลด ละ “ ชอบ ..ชอบจ๊ะ ..เมียจ๋ ........เสี ว....อูย ......ทั้งเ สียวทั้ งมันควย ........ซี๊ด .......เมีย ระเด้า ก่งจริ ๆ ........ผั มีความ ุขเหลื เกิน .......ซี๊ด ........รูหี ็คับแน น...มันค ยที่สุ เลย.”
ไอ้บุญต อบพรางท ำตาลอยเ หมือนคน จะตายแต ่กระดกก ้นแอ่นค วยขึ้นร ับง่ามก ้นขาวไม ่ขาดจัง หวะ
“โอว ..........ผัว ๋า......นะ ....น้ำหี มียจะอ กแล้ว ........ผัวจ า....ช่วย เมียด้ว ย..ซี๊ด .........จูบน มเมียซิ ..........ดูด มเมีย... ูย.เร็ว ๆ...ผัวขา ” พอสิ้ เสียงข งคุณนา สาว ไอ้ ุญจอมเ ็กส์ก็ ้าปากอ ดูดยอด ัวนมสี ้ำตาลอ อนจากเ ้านมอว ขาวทั้ สองข้า สลับกั
นไปมามั นยิ่งทำ ให้หทัย รัตน์สุ ดเสียวแ ละผาสุข มากยิ่ง ขึ้นเธอ ห่มตูดก ระแทกโห นกหีลงป ระก
บแนบหนอ กควยสุด แรงบิดต ูดเร่า ภายในโ รงหีบี กระตุก มิบน้ำ งี่ยนแ กพรั่ง รูออกม อาบลำค ยไอ้บุ จนชุ่ม ชกก่อน ี่จ
ะล้มตัว ลงกอดคู ่เย็ดหน ุ่มหลับ ตาพริ้ม ยิ้มน้อ ย ๆ หอบห ยใจระร ย ด้วยค วามสุขจ นลืมอาย ลืมลูก ืมผัวไ หมดสิ้ เหมือน ำลังล่ ยลอยสู สวรรค์ ิมาน ชั ่วครู่เ ธอก็เริ ่มรู้สึ กตัวเมื ่อไอ้บุ ญมันแอ่ นพองควย ในรูหีย วบ ๆ “ อุ ๊ย..ผัวจ า.....ซี๊ ......ควยผ วพองใน ูหี......... ูย......นี ขนาดน้ หีเมีย อกเต็ม ู.......ซี๊ .......ควยผ ัวยังคั บตึงรูห ีอยู่เล ย.........อูย ......เย็ดต ั้งหลาย ทีแล้ว ........ยังไ ่เบื่อ รือคะ .......ผัวข .”
“น้ำหีเ มียออกแ ล้ว.......แ ่น้ำคว ผัวยัง าอออกน ่.......หีฟ ต ๆ แบบ ี้เย็ด ี่ทีก็ ม่เบื่ หรอกจ๊ .........เมี จ๋า........จ ะให้ผัว เย็ดต่อ มั้ยจ๊ะ .หรือไม ให้เย็ ”
“อุ๊ย..... ห้.....ให เย็ดซิ ะ…ผัวจ า….ก็พี เป็นเม ยบุญนี ......รูหี ี่เป็น องบุญแ ้ว.......ผั วอยากเย ็ดทำไมเ มียจะไม ่ให้เย็ ดล่ะคะ ต่ว่าต นนี้เม ยเพลีย หลือเก น........ควย ผัวทั้ง ใหญ่ทั้ งยาว....เ ็ดหีเม ยติด ๆ ก ันอย่าง นี้....เม ยระบมไ หมดแล้ ให้เมี พักก่อ สักครู ได้มั้ คะ......ผั ขา…..ผั ไปเย็ด พรวก่อ ซิ…แพร เค้ากำ ังเงี่ น.......ใช่ หมจ๊ะ ....แพรวจ า......ให้ ุญช่วย ย็ดนะจ ะ....จะได หายเงี ยน.......หม อแม้นเค ้าคงไม่ ไหวแล้ว ล่ะ....... ”หทัยรั ตน์พราง หันหน้า มาถามเพ ื่อนสาว ทำเอาแพ รวดาวเบ ือนหน้า หลบสายต าเจ้าบุ ญที่เหล ียว
มาจ้องร ่างเปลื อยเปล่า ของเธอก ่อนที่จ ะอ้อมแอ ้มพูดเบ า ๆ ด้วย วามรู้ ึกที่ท ้งอายท ้งเงี่ น “อุ๊ย .....ไม่รู ซิ.....”ห ัยรัตน ยิ้มพร งก้มหน าลงกระ ิบบอกเ ้าบุญเ า ๆ “ เอ เลย..ผัว ขา..แพรว ค้าก็แ บนี้ล่ ..ขี้อา .......แต่ค ามจริง อบควยส ด ๆเลยล ่ะ.....ว่า ต่ว่าไ ้เย็ดแ ้วอย่า ืมหีเม ยล่ะ” ห ทัยรัตน ์พูดจบก ็ยกสะโพ กขึ้นจน ท่อนควย ยาวหลุด จากรูหี เสียงดั งพล๊อกก ่อนที่จ ะทิ้งร่ าง
ลงนอนแผ ่หราอย่ างหมดสภ าพ หลับ าพริ้ม อบหายใ ระรวยแ ่มุมปา มีรอยย ้มอย่า สุขสมท ่เด็กห ุ่มมัน รนเปรอ ห้ ท่อน าอวบถ่ งอ้าซ่ แลเห็น ากแคมห อ้ากลว โบ๋ขัง อ่อไปด วยน้ำเ ือกเหน ยว ไอ้บ ุญรีบพล ิกร่างไ ปทางแพร วดาวที่ นอนเปลื อยร่างห ลับตาเบ ือนหน้า ไปอีกทา งหนึ่งด ้วยควา
มอาย มั ยันกาย ึ้นคุก ข่าควย ั้งโด่ องดูร่ งขาวอว ของคุณ ายสาว อ .....หทัย ัตน์ที ว่าขาว ่าอวบแ ้วยังส ้แพรวด วไม่ได ด้วยเพ าะเธอม เชื้อจ น สองเต านมอวบ ั๋นสล้ งเต็มท วงอกพุ งหัวนม ีน้ำตา อ่อนเม ดเล็ก ๆ ชี้สั่ ระริก ห ้าท้อง บนราบผ วขาวสะ าดไม่ม ที่ติ ม ันมองต่ ำลงมาถึ งโคกหีท ี่อยู่ก ลางหว่า งขาอวบช ่างใหญ่ โตมโหฬา รอะไรอย ่างนั้น ทั้งโหน กท
ั้งนูนอ ูมซูมรว มอยู่ที ่เดียวก ัน ขนหม ยดำสนิ ขึ้นเต มพรืดไ ทั่วเน นหนอกห แคมหีอ บขาวแบ อ้าปลิ นเล็กน อยแลเห นรูแด
งของผนั งเนื้อภ ายในโพร งหีอาบน ้ำเมือก เป็นมัน วับมีอา การสั่น ระริกจน เห็นได้ เม็ดแต ชี้แดง ะเรื่อ ันแสดง ึงความ งี่ยนง าน อา..... ่างเป็ โคกหีท ่งามที สุดที่ อ้บุญเ ยเห็นม มันโถม ่างลงก ดร่างข วนวลนั น มืออี กข้างหน ึ่งจับเ คล้าคลึ งอยู่ที ่สองเต้ านมอวบค ัดแน่นท ั้งสองข ้างอย่า งหื่นกร ะหายจ
นแพรวดา วต้องแอ ่นอกขึ้ นรับด้ว ยความกำ หนัด จม กของไอ บุญสูด มความห มหวานจ กพวงแก มขาวอิ มของนา ฟ้าของ ันก่อน ี่จะเอ ยงหน้า
ปจูบที่ ปากอิ่ม สีกุหลา บอ่อนแล ะส่งลิ้ นเข้าไป ตวัดเล่ นกับลิ้ นอุ่นขอ งคุณนาย สาวในโพ รงป
ากหอม ม อมันก็ ีบคลึง นสองเต านมปลุ เร้าอา มณ์กระ ันจนเธ ต้องอ่ นระทวย ่างขาอ กกว้าง อ
งมือเรี ยวงามโอ บกอดรัด ร่างไอ้ บุญไว้แ น่นเผยอ ปากจูบต อบมันอย ่างดูดด ื่ม ท่อ ควยแข็ โด่ถูไ แคมโคก ีขึ้นล ไปมา บา ครั้งป ายหัวบ นก็ไปส ิดติ่ง ม็ดแตด ำเอาคุ นายสาว ทบน้ำเ ็ดแต่ไ ้บุญก็ ม่ยอมเ
็ดเสียท ีสร้างค วามหงุด หงิดเงี ่ยนง่าน ให้กับเ ธอเป็นย ิ่งนัก มื่ออา มณ์ถึง ีดสุดจ หมดควา อาย แพร ดาวเอื อมมือล มาควาน ับท่อน วยไอ้บ ญให้จ่ ตรงปาก ูหีแดง ล้วกระ กก้นแอ นโคกหี
ยกขึ้นจ นตูดกลม ผายลอยพ ้นจากที ่นอน มื อีกข้า ก็กดรั งก้นมั ลงมา ท่ นควยไอ บุญจึง ุดแหวก ข้าไปใ รูหีแด ทีเดีย ครึ่งล ยาวจนม นรู้สึ ได้ถึง วามบีบ
ระชับขอ งร่องรู หีคุณนา ยสาวทำเ อามันต้ องครางซ ี๊ดด้วย ความเสี ยวควยสุ ดกำลัง องมือไ ้บุญลู ไล้ร่า ขาวนุ่ ละมุนล มาจับเ าตรงบั นเอวคอ กิ่วเป นหลักแ ้วห่มต ดก
ดควยกระ แทกลงไป สุดแรงจ นหนอกคว ยรกหมอย กระทบหน อกหีโคก ดังพลั่ บ ร่างห ึ่งขาว นึ่งดำ ี่ประก กันต่า สะดุ้ง ฮือกเม ่อท่อน วยยาวเ ียบทะล งเข้าไ อบอุ
่นในรูห ีโคกจนห มดลำยาว ปลายหั บานอัด ันปากม ลูกแน่ เนินหี องแพรว าวแม้น ะโคกโห กนูนให ่แต่รู ีกลับฟ ตแน่นบ บกระชั รัดควย อเหมาะ อเจ
าะกับท่ อนควยยา วที่สาม ารถมุดเ ข้าไปใน รูหีแดง ได้จนหม ดลำยาวพ อดี มัน ึงทำให การเย็ ครั้งน ้กลายเ ็นความ ฤหรรษ์ ้ำลึกท ่ทั้งส งได้ลิ มรสแห่ ความผา
สุขสุดย อดอย่าง ไม่เคยไ ด้พบมาก ่อน ไอ้ ุญกดคว แช่คาใ รูหีคุ นายสาว พียงชั วครู่ม นก็ลุก ึ้นมาใ ้สองมื จับต้น าขาวอว
บแหกอ้า ดันโย้ข ึ้นไปจน ก้นผายใ หญ่ลอยข ึ้นพ้นท ี่นอนแล ้วค่อย ยกตูดช กท่อนค ยถอนออ จากรูห ช้า ๆ จ เกือบห ุดแล้ว ึงกดเข าใหม่ช กเข้าช กออกเน บนาบพร งก้มลง องดูภา แคมโคก องคุณน ย
สาวที่ป ลิ้นอ้า ผลุบเข้ าออกตาม ควยมัน ำเอาแพ วดาวหน าแดงซ่ นด้วยค ามอายท ่ไอ้บุ เย็ดไม เย็ดเป ่า ๆ ยัง ก้มหน้า ดูหีเธอ อมควยมั นอีก “ อ ๊ย.....ซี ด.......อย่ ดูซิ .......อายน ......เย็ด ย่างเด ยวก็พอ .......ซี๊ด ....”
“ โธ่ ........ยังจ อายอีก หรอ........ ุณนายค สวย........น อนแบหีใ ห้ผมเย็ ดยังไม่ อาย.......... ี๊ด.....แค ่ผมดูหี อมควยจะ อายทำไม ........คุณน ยลองดู ิ....ซี๊ด .....ควยแล หีของเ ามันเห าะเจาะ ันขนาด หน....ซี๊ ด......อูย ...ยิ่งดู ยิ่งเงี ่ยน....ยิ งดูยิ่ เสียว.” ไอ้บุญเ ลื่อนมื อไปโอบไ หล่เธอร ั้งขึ้น มาเอนตั วกึ่งนั ่งกึ่งน อนพรางบ ุ้ยปากใ ห้เธอก้ มลง
ดูสงครา มการพัน ตูกันขอ งหีและค วย แพรว าวหน้า ดงด้วย วามอาย องมือท บอกมัน บา ๆ แต่ ก็อดก้ม หน้าลงม องไม่ได ้ อา... แคมหีขอ งเธอปลิ ้นอ้าอม ควยมันไ ว้บวมตุ ่ยยามมั นชักควย ถอนออกม าแคมอวบ ขาวก็ปล ิ้นอ้าอ อกม
าตามควย ที่เปีย กเยิ้มไ ปด้วยน้ ำเมือกท ี่ขังอย ู่เต็มร ูหี ควย องมันช างยาวแ ็งเป็น ำงามยิ งนักมิ ่าล่ะม นถึงได เย็ดได ลึกจนส ดรูหี พ มันกดด นควยเข าไปแคม ีก็ม้ว ผลุบตา รูดเอา ม็ดแตด ดงถูตา ควยเข้ ไปในรู ีมันช่ ง
เข้าลึก สุดสมใจ เธอยิ่ง นัก ที่ ่านมาต นที่เย ดกับสา ีเธอรู สึกว่า ันขาดอ ไรไปบา อย่างซ ่งเธอก บอกไม่ ด้ แต่ต นนี้เธ รู้แล้ ว่าขนา ควยของ ามีมัน ม่สัมพ นธ์กัน ับคนมด ูกลึกอ ่างเธอ จริงอย่ างที่มั นว่า ยิ งดูยิ่ เสียว ย ่งดูยิ งเงี่ย คุณนาย สาวทิ้ง ตัวลงบน ที่นอนห น้านิ่ว คิ้วขมว ดซี๊ดปา กครางเบ า ๆ ไอ้บ ญจับสอ ขาขาวน ลทั้งส งข้างข ้นพาดไ ้ที่เอ ของมัน ล้วก้ม งจูบสอ เต้านม ต่งอว
บขาวอมด ูดเบา ๆ ันยิ่ง พิ่มคว มเสียว ห้แพรว าวจนต้ งแอ่นอ ขึ้นรั การจูบ ัดของม นอย่าง ต็มอกเ ็ม
ใจ สะโพ ขาวอวบ องเธอก เริ่มส ายแอ่น ่อนโคก ีขึ้นร บการกร เด้าคว ไอ้บุญ มื่อเห นคุณนา สาวเริ มตอบสน งมันก็ ริ่มสา ควยให้ ร็วและ รงยิ่ง ึ้นด้ว ควา
มมันแห่ งตัณหาพ ิศวาส ก รกระเด าของมั ทำเอาส วใหญ่เ ็นสุขแ ะซ่านส ิวบาดล กเข้าถ งหัวใจ
“ อูย.....ซ ี๊ด.......บ ญจ๋า...... ีเหลือ กิน......อ ย.....ควยเ ข้าลึกด ี...ซี๊ด.. ูย....ยัน มดลูกทุ กทีเลย .........เสีย วไปหมดแ ล้ว.......อ ย..ทำไมม ันเสียว อย่างนี ้....ซี๊ด .........เย็ด แรง ๆ ...... ี....ดี..... อยถี่ ๆ ......ซี๊ด .....เสียว ีสุดเล ......บุญจ า”
“ ผมก็เ ียวควย ุด ๆ เหม ือนกัน ...........อูย ..คุณนาย ๋า........ห คุณนาย ีเหลือ กิน......... ี๊ด......ท ้งดูดท ้งตอด ............รับ ควยผมได ้สุดลำพ อดี.........อ ูย...........ห หีที่เ มาะกับ วยมานา แล้ว...... ี๊ด.เพิ ่งเจอวั นนี้เอง .......คุณน ยจ๋า.....ซ ี๊ด.”
“โอว......ซ ี๊ด....เห ือนกัน ๊ะ..บุญจ ๋า.ซี๊ด .......พี่ก อยากเจ ควยอย่ งนี้มา านแล้ว .........อูย .........บุญจ ๋า......เสี ยวจ๊ะ..... วยบุญเ ็ดดีจั เลยคะ .....ซี๊ด .........พี่ช ักชอบคว ยเธอเสี ยแล้วซิ ......อูย..... ุญจ๋า .....บีบนม รง ๆ เย ดหนัก ๆ ซี๊ด พี ขมิบหี ูดควยอ ่างนี้ ีมั้ยค .....ซี๊ด .....ชอบมั ยคะ.......ท ูนหัวขอ งพี่........
“ ชอบ.....ช อบจ๊ะ.... ี๊ด.......ท ้งชอบท ้งหลงเ ยล่ะ...... ี๊ด.......แ พรวจ๋า ......ถึงขั ้นนี้แล ้วให้ผม เรียกตร ง ๆ เลยน ......อายุ ม่สำคั ......แพรว ังสาวย งสวย..ข วก็ขาว ......แถมรู หีก็เย็ ดมันควย สุด ๆ ..... ูย......เส ยดายที ผมเจอแ รวสายไ .........ซี๊ ......ถ้าผ เจอแพร ก่อนละ ้อ......ซี ด.......ไม่ อมให้เ ็นเมีย นอื่นห อก.......ให ้เป็นเม ียผมคนเ ดียวเลย .......แพรว ๋า.”
“จ๋า........ ุ๊ย.....จ ให้แพร มีผัวอ กคนเหร คะ.......แล วไหวหร อเปล่า ่ะคะ ...........ซี๊ .......เมีย คนนี้ชอ บให้เย็ ดทุกวัน นะคะ .........ผัวข า.......”
คุณนายส าวร่านเ ซ็กส์ยก สะโพกขา วใหญ่แอ ่นหีขึ้ นรับการ กระเด้า ควยของค ู่เย็ดห นุ่มไม่ ขาด
จังหวะป ากก็ร้อ งครวญคร างด้วยค วามเสีย วและสุข จนเหลือ จะกล่าว ทุกจัง วะการโ กกระเด าของมั อัดแน่ เข้าจน คกหีโห กอูมขอ เธอจะบ ้แบน สอ เต้านม าวอวบข งเธอกร เพื่อม หวอยู่ ม่หยุด ขาขาวนว ลทั้งสอ งข้างเก ร็งเกี่ ยวติดกั นอยู่บน เอวของเ จ้าบุญ องมือเ ียวงาม ั้งกอด ั้งลูบ ล้อยู่ นแผ่นห ังมันด วยความ ิศวาสร ญจวนใจ อ้บุญส วควยกร เด้าเย ดถึ่เร วขึ้นต มลำดับ มือบีบข ยำเต้าน มอวบทั้ งสองเต้ าจนแทบแ หลกเละค ามือ เส ยงควยแ วกทะลว น้ำเมื กในรูห สาวใหญ ดังฉอก ฉะตามจ งหวะกร เด้าคว มันยิ่ เร้าอา
มณ์เงี่ ยนง่านใ ห้กับคู ่เย็ดต่ างวัยยิ ่งนัก “ ี๊ด.....จร ิงหรือ ........เมีย ๋า........... ี่ว่าจ ให้ผัว ย็ดทุก ันนะ....... ูย.......เม ียอยู่บ ้านกับผ ัวคนนั้ น......ซี๊ด ..........แล้ จะให้ผ วคนนี้ ย็ดทุก ันได้อ ่างไรล ะ......เมี จ๋า......อ ย......หีเ ็ดมันค ยอะไรอ ่างนี้ .......ซี๊ด ......เด้งห ีดีจริง ๆ.......แพร หีใหญ่ ....แพรวห เด้ง.....”
“ แล้วช บมั้ยค ......ผัวข .........หีแ รวทั้ง หญ่.......ท ้งเด้ง ับควยแ บนี้..... ี๊ด......ถ กใจบุญ ั้ยคะ .........วันห ลัง.แพร จะมาให ผัวเย็ อีกนะค .......หรือ ราไปเย ดกันที อื่นก็ ด้.นะ .......เมีย ะมารับ ....ซี๊ด .....กระเด าควยแร ๆคะ......เ มียเสีย วหี........เ ียวแตด ..........ซี๊ .........ผัว ี่บ้าน ่ะ.....เขา ไม่ค่อย อยู่หรอ ก...........ซี ด..........ทำ งานทั้ง วันทั้ง คืน.........อ ูย..........เ าไว้วั หลังถ้ เขาออก ่างจัง วัด......... ี๊ด......... พรวหีใ ญ่คนนี จะพาบุ ไปเย็ด ี่บ้าน ลยก็ได นะ........มั นสะใจเม ียดี ..........ผัว ๋า....” เส ียงอ้อน ครางหวา น ๆ ของค ณนายสา และรูห ฟิตดูด อดทั้ง ำควยมั ทำให้เ ้าบุญเ ียวสยิ และเงี ยนง่าน ป็นทว
ีคูณมัน สาวควยก ระเด้าเ ย็ดหีโค กถี่ยิบ แทบไม่ห ายใจหาย คอ แพรว าวเองก เอื้อม ือเรีย งามมาจ บสะโพก องเจ้า ุญรั้ง ข้าหาต วเองช่ ยมันกร เด้าใ
ห้หนักข ึ้นไปอี กแรงพรา งแอ่นอ้ าโคกหีข ึ้นรับค วยตูดแท บมีติดท ี่นอน ต างก็รุ รับกระ ทกกระท ้นกันอ ่างดุเ ือดเหง ่อแตกซ กไปทั้ คู่ เสี งครางก ะเส่า ซ ี๊ด...อูย ดังออกม าเป็นระ ยะผสมกั บเสียงห นอกควยก ับหนอกห ีปะทะกั นดังพั่ บ ๆ แรงแ ะเร็วข ้นทุกข ะ เพราะ ทั้งคู่ ต่างก็เ สียวหีเ สียวควย จนรู้ตั วว่าจะถ ึงจุดสุ ดยอดแล้ ว เจ้าบ ญชักท่ นควยออ มาสุดป ายเกือ จะหลุด ากรูหี ล้วก็เ ือกกระ ทกเข้า ปสุดแร เกิด
ท่อนควย หายจมมิ ดด้ามเข ้ารูหีไ ปทันทีเ หมือนกั นร่างกา ยทุกส่ว นก็เกร็ งกล้ามเ นื้อกดท ่อน
ควยเข้า แนบชิดผ นึกให้เ ป็นอันห นึ่งอัน เดียวกั บโคกหี ้ำควยพ ่งกระฉ ดเข้าร หีราดร มดลูกจ เนืองน ง คุณนา สาวเสี วจนน้ำ าเล็ดผ ากอดหล งคู่เย ดแน่นก ะตุกร่ งครางล ่นห้อง มื่อรู ีและ
มดลูกได ้สัมผัส กับน้ำค วยคู่เย ็ดหนุ่ม จนร้อนว ูบวาบไป ทั่วโพร งหี “อุ ย.........ผั จ๋า......อ ย......น้ำ วยผัวอ ก.....ซี๊ด ......เมียอ ุ่นรูหี ไปหมดเล ยค่ะ........ ี๊ด........ อว......เม ยเสียว ี.....เสีย วมดลูก ........อูย .......ทนไม ไหวแล้ ..... ว๊าย....น .....น้ำหี เมียก็อ อก.....ออก ล้วค่ะ ....ซี๊ด ......โอว .......สุดย ดเลยน้ หีน้ำค ยออกพร อมกัน ........ซี๊ด ........เมีย ีความส ขที่สุ เลยคะ ......ผัวขา ........อูย ......หมุนค วยหน่อย ซิคะ........ ัวจ๋า .....ซี๊ด .......ดี....ด ........ควย ัวมันค านในรู ีเมีย ..........ซี๊ อูย......... ย่าเพิ งชักคว ออกนะค ........ซี๊ด ............ให้ รูหีเมี ยดูดน้ำ ควยผัวใ ห้สะเด็ ดเสียก่ อน.......อู ........อูย .....กดควย าหีไว้ ้ามชัก อกนะคะ .....ผัวขา ........” ร่า งหนึ่งข าวหนึ่ง ดำกอดกั นแนบสนิ ทท่อนคว ยดำปักค ารูหีโค กมิดลำย าว แพรว าวผวาร างแอ่น คกหีขึ นเชิดแ ้ยกส้น ท้ามาก แก้มก้ ไอ้บุญ ห้ดันค ยให้ลึ ที่สุ
ด รูหีข ิบน้ำห ออกมาป ทะน้ำค ยจนชุ่ โชก ทั้ คู่หอบ ายใจรว รินหลั ตาพริ้ ด้วยคว มสุขสม ล่อยให หีและค ยหยอกล อกันด้ ยความห
ลงไหลซึ ่งกันแล ะกันโดย ไม่สนใจ น้ำหีน้ ำควยที่ ล้นออกม าจากรูห ีไหลย้อ ยลงมาเป ียกง่าม ก้น
ก่อนที่ จะไหลหย ดลงบนที ่นอนเป็ นด่างดว ง
วันนั้น ทั้งหทั ยรัตน์แ ละแพรวด าวต่างก ็ถูกหมอ เจ้าเล่ ห์และศิ ษย์หนุ่ มตะบันเ ย็ดหีทั ้งว
ัน ไม่ว ามันจะ ับเย็ด ่าไหนท ้งสองส วต่างก ตอบสนอ มันทุก ่วงท่า ้วยควา เต็มอก ต็มใจ
สร้างคว ามสำราญ ควยให้ห มอแม้นแ ละไอ้บุ ญยิ่งนั กแถมก่อ นกลับคุ ณนายสาว ทั้งสอง ยังให้ส ัญญ
าอีกว่า จะมาให้ พวกมันเ ย็ดอีกใ นวันหลั งด้วยคว ามติดอก ติดใจใน รสควย


Home Site Map my.TagTag

Terms of Use
TagTag.com